Articolele noastre (charter)

Vă rog să-mi împărtășiți:

Vă rugăm să rețineți că aceasta este o versiune tradusă din documentul original spaniol.

Pentru a vedea documentul original, faceți clic pe butonul de mai jos.

Download “APROP Estatutos (ES)”

statutos-aprop.pdf – Downloaded 625 times – 316,50 Ko

CAPITOLUL I

NUME, ADRESA, DOMENIU DE APLICARE, SCOPURI ȘI ACTIVITĂȚI

Articolul 1 Denumirea

Asociația denumită APROSENVEU Asociació Protection dels Sense Veu este gazdă prevederilor Legii organice 1/2002, din 22 martie, de reglementare a Legii Asociației și ale Legii 14/2008, din 18 noiembrie a Asociațiilor. a Comunitatii Valenciane, si la protectia prevederilor articolului 22 din Constitutie, lipsa de incurajare a profitului.

Articolul 2 Personalitatea juridică

Asociația are personalitate juridică proprie și capacitate deplină de a acționa, de a administra și dispune de bunurile sale și de a îndeplini scopurile pe care și le propune.

Articolul 3 Adresa și domeniul de aplicare

Domiciliul Asociației este stabilit în : Partida barranc din lhorta Poligono 15 parcela 45. Secția post 246, 03780 Pego (Alicante)

Asociația își va desfășura activitățile în principal în sfera teritorială a Pego.

Articolul 4 Scopuri

1. Principalele scopuri ale Asociației sunt:

a) Protecția animalelor de companie.

b) Instalarea de adăpost/e pentru primirea animalelor abandonate.

c) Promovarea adopţiilor animalelor primite la adăpost sau a oricăreia dintre cele care vor fi de ştire.

e) Promovarea exploatației responsabile de animale de orice fel.

f) Desfășurarea de întâlniri, prelegeri informative, publicații, conferințe, ateliere și seminarii

2. Este interzisă sacrificarea nu eutanasierea și pentru afecțiuni minore sau cosmetice ale oricărui animal, iar în cazul în care trebuie să se aplice eutanasierea oricăruia dintre acestea, aceasta va fi practicată întotdeauna de un medic veterinar profesionist și va fi prezent la același un responsabil al Asociaţiei. De asemenea, înainte de practicarea eutanasiei unui animal, va fi necesară autorizarea Consiliului de Administrație, care a adoptat decizia cu majoritate.

Adăpostul prevăzut la articolul 5C trebuie să îndeplinească standardele igienico-sanitare prevăzute și trebuie întreținut în conformitate cu principiile protecționiste, asigurându-se și pentru respectarea reglementărilor în vigoare care afectează exploatarea animalelor, în special în ceea ce corespunde Legea 01/01 // 3 din 13 aprilie, și Decretul 153/1998 din 2 aprilie, dictat de Comunitatea Autonomă.

Pentru monitorizarea corespunzătoare a intrărilor și ieșirilor animalelor specificate la articolul 5D și în conformitate cu legislația în vigoare, Asociația va deține o carte de înregistrare a intrărilor și ieșirilor, în care va cuprinde data intrării, în loc de colectare. și datele persoanei pe care o colectează, datele animalelor (descriere, specie, vârstă și act de identitate), precum și data și cauza plecării (în cazul adoptării datelor adoptatorului, iar în caz de deces cele ale medic veterinar și destinația dată cadavrului).

De asemenea, Asociatia va tine o evidenta veterinara si istoricul tuturor animalelor colectate in refugiu, in care consta in controale de sanatate, boli si tratamente, precum si orice aspect legat de animal.

Față de ceea ce se reflectă în articolul 5.E), adopția animalelor primite va fi supravegheată de șefii Asociației, care vor decide dacă adoptatorul este apt sau nu după finalizarea calificativului corespunzător. Adoptantul va accepta obligațiile reflectate în contractul de adopție odată cu semnarea acestuia.

3. Pentru realizarea scopurilor sale, Asociația va organiza următoarele activități:

a) Dezvăluie principiile protecționiste.

b) Instruiți despre respectul și grija care trebuie acordate tuturor ființelor vii, atât animale, cât și plante, și întregii naturi în general.

c) Propune studii, conferințe, articole informative etc. Pentru o mai bună și mai bună cunoaștere a animalelor.

d) Dezvăluie legislația protecționistă.

e) desfasoara activitati promotionale care vizeaza achizitionarea de noi parteneri si fonduri pentru realizarea scopurilor Asociatiei;

Articolul 5 Activitățile asociației

a) Evenimente

b) Întâlniri

c) Discuţii informative

d) Publicaţii

e) Conferințe

f) Ateliere

g) Seminarii

Toate activitatile se vor incheia prin indeplinirea prevederilor legale in vigoare pentru fiecare dintre ele.

Beneficiile obtinute din activitatile desfasurate de entitate sunt destinate exclusiv indeplinirii scopurilor de interes general indicate in statut.

CAPITOLUL II

OAMENI ASOCIATI

Articolul 6 Capacitate

Vor face parte din Asociație toate persoanele fizice și juridice care, în mod liber și voluntar, au un interes în dezvoltarea scopurilor asociației, conform următoarelor principii:

a) Persoanele fizice cu capacitate de acţiune şi care nu sunt supuse vreunei condiţii legale pentru exercitarea dreptului.

b) Minorul neemancipat de la vârsta mai mare de paisprezece ani, trebuie să aibă cu acordul acreditat documentar al persoanelor care trebuie să își asigure calitatea.

c) Persoanele legale, acordul prealabil expres al organului dumneavoastră competent.

Aceștia trebuie să depună o singură cerere prin scris la organul de reprezentare, iar aceasta va soluționa în prima ședință pe care o celebrează; în cazul în care solicitantul este adaptat la condiţiile cerute de statut, organul de reprezentare nu vă poate refuza admiterea.

Statutul de persoană asociată este netransmisibil.

Articolul 7 Drepturile persoanelor asociate

Drepturile care corespund persoanelor asociate sunt următoarele:

a) să participe la activitățile Asociației și la organele de guvernare și reprezentare, să exercite dreptul de vot, precum și să participe la Adunarea Generală a conform Statutului. Pentru a fi membru al organelor reprezentative, este necesar să fie majorat, să fie în deplină utilizare a drepturilor civile și să nu fie incurso pe motive de incompatibilitate stabilite de legislația în vigoare.

b) Să fie informat cu privire la componența organelor guvernamentale și de reprezentare a Asociației Starea de Conturi și a desfășurării activității acesteia. Aceștia pot avea acces la toate informațiile prin intermediul organelor de reprezentare.

c) Pentru a fi audiați cu caracter anterior adoptării măsurilor disciplinare împotriva acestora și pentru a fi informați despre faptele care dau loc unor astfel de măsuri, trebuie motivat acordul că, în cazul său, a aplicat sancțiunea.

d) Să conteste acordurile organelor Asociației pe care le consideră contrare Legii sau Statutului.

e) Să cunoască Statutele și regulamentele și regulile de funcționare aprobate de organele Asociației. De asemenea, au dreptul să furnizeze o copie a statutului în vigoare și a Regulamentului de conducere al Asociației, dacă există.

f) Să consulte cărțile Asociației.

Articolul 8 Obligațiile persoanelor asociate

Atributiile persoanelor asociate sunt:

a) Împărtășește scopurile Asociației și contribuie ei înșiși la realizarea acesteia.

b) Să plătească taxele, deversările și alte contribuții care, în conformitate cu Statutele, pot corespunde fiecărei persoane asociate.

c) să respecte și să respecte acordurile valabil adoptate de organele de guvernare și de reprezentare ale asociației.

d) Să-și adapteze performanța la prevederile statutare.

Articolul 9 Cauzele retragerii

Sunt motive de retragere din Asociație:

a) Voința proprie a/a interesatului, comunicată prin scris organelor de reprezentare. Puteți primi participația inițială la capitalul propriu și alte contribuții economice efectuate fără a include taxele de apartenență la asociație și cu condiția ca reducerea capitalului propriu să nu implice prejudicii altora.

b) Nerespectarea cotelor fixe.

Articolul 10 Regimul de sancționare

Separarea Asociatiei de persoanele asociate pe motiv de sanctiune va avea loc la savarsirea unor fapte pe care le fac nedemne sa apartine in continuare acesteia. Se va presupune că există aceste tipuri de acte:

a) Când în mod deliberat persoana asociată împiedică sau pune piedici în îndeplinirea scopurilor sociale.

b) Când obstrucționează în mod intenționat funcționarea organelor de guvernare și reprezentare a Asociației.

În orice caz, pentru impunerea sancțiunii separării de către o parte a organului de guvernare va fi nevoie de prelucrarea unui cazier disciplinar însărcinat de un organ diferit de cel competent să o soluționeze și care să garanteze drepturile persoanelor asociate acestuia. dispune procedura de a fi informat asupra acuzației și de a formula argumente împotriva acesteia, precum și a sesizării Adunării Generale.

Decizia de sancționare va fi motivată. Termenul de prescripție a infracțiunilor și pedepselor va fi de 3 ani.

CAPITOLUL III

ORGANUL DE GUVERNARE

Articolul 11 Adunarea Generală

Adunarea Generală este organul suprem de guvernare al Asociației, compus din toate persoanele asociate cu propriul lor drept inalienabil și pe bază de egalitate absolută, care își adoptă acordurile prin majoritate de principiu sau al democrației pe plan intern.

Toți membrii vor fi supuși acordurilor Adunării Generale, chiar și absenții, disidenții și cei care sunt încă prezenți s-au abținut să voteze, cu condiția ca aceasta să fie prezentă a majorității consiliului.

Articolul 12 Şedinţele Adunării

Adunarea Generală se va întruni în ședință ordinară cel puțin o dată pe an, în primul trimestru.

Adunarea Generală se va întruni cu caracter extraordinar ori de câte ori va fi necesar, la solicitarea unui număr de persoane asociate pe care le reprezintă, cum ar fi cel puțin 1 zece la sută din total.

Articolul 13 Convocarea adunărilor

Convocări ale Adunărilor Generale, atât ordinare, cât și extraordinare, se fac în scris. Anunturile convocarii vor fi plasate in locurile obisnuite cu cel putin cincisprezece zile inainte. Cu condiția ca fie Se poate convoca individual tuturor membrilor. Convocarea va exprima ziua, ora și locul întâlnirii, precum și ordinea zilei.

La începutul ședințelor Adunării Generale, vor fi desemnați/președintele și secretarul acesteia.

Secretarul va redacta Procesul-verbal al fiecărei ședințe care va reflecta un extras din deliberări, textul acordurilor care au fost adoptate și rezultatul numeric al votării.

La începutul fiecărei sesiuni a Adunării Generale va citi procesul-verbal al ședinței înainte de încheierea căreia este aprobat sau nu.

Articolul 14 Competențele și valabilitatea acordurilor

Adunarea va fi valabil constituită la prima convocare cu prezența a minimum o treime din persoanele asociate prezente sau reprezentate; iar la al doilea apel, care este numărul acestora, va trebui să sărbătorească o jumătate de oră mai târziu în primul și în același loc.

În ședințele Adunării Generale îi corespunde câte un vot fiecărui membru al Asociației.

Responsabilitatea Adunării Generale este:

a) controlează activitatea organului de reprezentare și aprobă conducerea acestora.

b) Examinează și aprobă sau respinge bugetele anuale de venituri și cheltuieli, precum și Raportul anual de activitate.

c) Stabileşte liniile generale de acţiune care să permită Asociaţiei să-şi îndeplinească scopurile.

d) Să aibă toate măsurile menite să garanteze funcţionarea democratică a asociaţiei.

e) Stabiliți taxele ordinare sau extraordinare.

f) Alegeți și separați de membrii organului de reprezentare.

g) Adoptă acordurile privind:

Ratifică înregistrările asociaților sau asociaților agreați de organul de reprezentare și agreează cu caracter definitiv victimele acestora.

Acordarea uniunii de asociații, integrarea în federații sau confederații, separarea acestora, precum și crearea și participarea în coordonatori sau alte organizații specifice.

Aplicarea declarației de profit public sau de public interesat din Comunitatea Valenciană .

Acordați dizolvarea Asociației.

Modificarea Statutului.

Cedarea și cedarea activelor.

Remunerarea, în cazul membrilor organului de reprezentare.

Aprobarea Regulamentului Consiliului Intern al Asociatiei.

Orice alta care nu corespunde altui organ al Asociatiei.

Acordurile se vor face cu majoritatea simplă a persoanelor prezente sau reprezentate în cazul în care voturile pozitive depășesc cele negative. De reținut însă, va fi necesară o majoritate calificată a persoanelor prezente sau reprezentate, care rezultă atunci când voturile concurente depășesc jumătate, acordurile referitoare la dizolvarea asociației, modificarea Statutului, dispunerea sau înstrăinarea bunurilor și remunerarea membrilor. al organului de reprezentare, ori de câte ori acesta a convocat anume pentru acest obiect adunarea corespunzătoare.

CAPITOLUL IV

ORGANUL DE REPREZENTARE

Articolul 15 Componența organului de reprezentare

Asociația guvernează, gestionează și reprezintă organul de reprezentare numit ORGANUL DE GUVERNARE format din/Președinte, Vicepreședinte, Secretar, Trezorier și Membri.

Alegerea membrilor organului de reprezentare se face prin votul liber si secret al membrilor Adunarii Generale. 

Candidaturile vor fi deschise, cu alte cuvinte, poate apărea orice membru, fiind cerințe esențiale: să fie mai în vârstă, să fie în exercițiu deplin al drepturilor civile și să nu fie incurso pe motive de incompatibilitate stabilite în legislația în vigoare, fiind a ales pentru funcțiile de Președinte, Secretar, Trezorier și membri candidații care au obținut cel mai mare număr de voturi și în această ordine.

Funcțiile de Președinte/a, Secretar/a și Trezorier/a ar trebui să cadă în persoane diferite.

Exercitarea taxelor va fi gratuită.

Articolul 16 Durata mandatului în organul de reprezentare

Membrii organului de reprezentare exercită sarcina pentru o perioadă de 1 an(i), putând fi realeși pe termen nedeterminat.

Încetarea în funcție înainte de stingerea termenului de reglementare se poate datora:

a) demisia depusă de bunăvoie de către cel scris în care se motivează.

b) Boala care impiedica exercitarea functiei.

c) Cauza retragerea ca membru al Asociatiei.

d) Sancțiune aplicată pentru o culpă săvârșită în exercitarea funcției.

Posturile vacante care vor interveni în corpul de reprezentare sunt acoperite în prima Adunare Generală care va avea loc. De reținut însă, organul de reprezentare poate conta, provizoriu, până la următoarea Adunare Generală, cu un membru al Asociației pentru postul vacant.

Articolul 17 Competențele organului de reprezentare

Organul de reprezentare are următoarele atribuții:

a) deține și exercită reprezentarea Asociației și duce la termen direcția și conducerea modului cel mai cuprinzător de recunoaștere a legii și îndeplinire a hotărârilor luate de Adunarea Generală, și în conformitate cu regulile, instrucțiunile și liniile directoare; general pe care această Adunare Generală a stabilit.

b) Efectuează acordurile necesare pentru înfățișarea publică în fața organizațiilor, pentru exercitarea oricărui fel de acțiuni în justiție și pentru depunerea resurselor relevante.

c) Resolve on the admission of new associates, keeping the updated relationship of all the partners.

d) Propose to the General Assembly the establishment of the fees that the Members of the Association have to meet.

e) Convene the Assembly General and check that the agreements that there are adopt, be fulfilled.

f) Communicate to the Registry of Associations, the modification of the Statutes agreed by the Assembly General in the period of a month.

g) Present the balance and the statement of accounts of each fiscal year to the Assembly General for which the approval, and prepare the budgets for the year following.

h) Keep an accounting in accordance with the specific rules that allow obtaining the image faithful to the heritage of the result and of the situation financial of the entity.

i) Carry out the inventory of the assets of the Association.

j) Prepare the report annual of activities and submit to the approval of the General Assembly .

k) Resolve provisionally any case not foreseen by the present Statute and give an account of it at the first subsequent General Assembly .

l) Any other faculty that not be attributed to one so specific in these statutes to the General Assembly .

Article 18 Meeting of the organ of representation

The body of representation, called previously by the / the President / a or by the person who replaces him , will meet in ordinary session with the periodicity that his members decide, that in all cases not be able to be superior to two months.

Will meet in Sign extraordinary if it requests a – third of its components.

The body of representation be validly constituted with call prior and one quorum of the half plus one of its members.

The members of the body of representation are obliged to attend to all the meetings that are called , being able to excuse their attendance for justified reasons .

In any case, will be required the assistance of the President / a and of the Secretary / a or of the people that the replacement.

In the body of representation will take the agreements by majority simplest of votes of the assistants. In the event of a tie, the vote of the President will be of quality.

The agreements of the body of representation is made recorded in the book of records. To the start each meeting of the same, you will read the minutes of the session prior to that was approved or are corrected.

Article 19 The President

The President of the Association will also be President of the body of representation.

Are own of the President / a, the following functions:

a) Those of management and legal representation of the Association, by delegation of the Assembly General and of the body of representation.

b) The President and the direction of the debates of the organs of government and of representation.

c) Sign the calls for the meetings of the General Assembly and the organ of representation.

d) Countersign the minutes and the certificates made by the Secretary / a of the Association.

e) The powers remaining themselves of the charge and of which he delegated the Assembly General or the organ of representation.

The President will be substituted, in case of absence or illness, by the Vice President or the / the voice of the organ of representation.

Article 20 The Treasurer

The Treasurer will have as function the custody and the monitoring of the resources of the Association, as well as the preparation of the budget, the balance and settlement of accounts, to order to subject them to the body of representation, as is determined in the Article 17 of these Statutes. 

He will sign the receipts, fees and other documents of treasury. Pay to the bills approved by the organ of representation, of which will have to be previously endorsed by the President.

Article 21 The Secretary

The Secretary must guard the documentation of the Association, write and sign the minutes of the meetings of the organs of government and representation, drafting and authorize the certifications that have to deliver, as well as having updated the relationship of the associates.

CHAPTER V

THE ECONOMIC REGIME

Article 22 Heritage initial and resources economic

At the present time , the Association is not the owner of any patrimony , not however, they may form part of the same any goods or rights of content economic that are affected to the achievement of the aims of the Association.

The annual budget will be approved each year at the Ordinary General Assembly .

The economic resources of the Association will be nourished by:

a) Of the quotas that the General Assembly fixes to its members.

b) Of the official or private subsidies .

c) Of donations, inheritances or / and bequests.

d) Of the income of the same heritage or good of other income that they can get.

Article 23 Benefit of the activities

The benefits obtained arising from the exercise of activities economic, including the performance of services shall be allocated exclusively to the fulfillment of the purposes of the Association, without which fits in any case its distribution among the partners and between their spouses or persons who live together with those with similar relationship of affectivity, or among his relatives, nor his assignment free to persons physical or legal with interest lucrative.

Article 24 Quotas

All the members of the Association have an obligation to hold financially, through quotas or spills, in the manner and in the proportion that determine the Assembly General a proposal of the body of representation.

The Assembly General may set fees for admission, fees periodic monthly, and extraordinary fees .

The exercise economic remain closed in December of the same.

Article 25 Disposition of funds

In the accounts current or passbooks of saving open in establishments of Credit must include the signature of the President, the Treasurer and the Secretary.

In order to dispose of funds, will be sufficient two signatures, of the which, one will be necessarily the of the Treasurer / a or rather the of the President / a.

CHAPTER VI

DISSOLUTION OF THE ASSOCIATION

Article 26 Causes of Dissolution and delivery of the remainder

The Association will be dissolved:

a) If so it agrees to the Assembly General convened expressly for this purpose and with the vote in favor of the more than the half of the people present or represented.

b) By the causes determined in the Article 39 of the Code Civil.

c) By final judicial sentence.

d) By low of the people associated, of shape that remain reduced to less than three.

Article 27 Liquidation

The dissolution of the association opens the period of settlement, until the end of the which the entity will retain its legal entity.

The members of the body of representation at the time of the dissolution is converted in liquidators, except that the Assembly General designate to others, or rather those that the judge, in your case, agree in your judicial resolution.

Corresponds to the liquidators:
a) Watch for the integrity of the assets of the association and bring their accounts.

b) Conclude the operations pending and make the new that are accurate to the liquidation.

c) Collect the credits of the association.

d) Liquidate the assets and pay to the creditors.

e) Apply the surplus assets of the association to the purposes provided by the Statutes, with the exception of the contributions conditional.

f) Request the cancellation of the seats in the corresponding Registry .

In the event of insolvency of the association, the organ of representation or, if it is the case, the Liquidators have to promote immediately the appropriate procedure bankruptcy before the competent judge .

The remaining net that resulting from the clearance is allocated directly to other entities and associations that have ends similar, preferably to those that their domicile is in the province of Alicante.

The associated persons are not personally liable for the debts of the association.

The members or holders of the organs of government and representation, and the other people who Obren in name and representation of the association, respond to it, before the associates and before third parties for the damages caused and the debts contracted by malicious, culpable or negligent acts .

CHAPTER VII

RESOLUTION EXTRAJUDICIAL OF CONFLICTS

Article 28 Extrajudicial resolution of conflicts

The issues in dispute that may arise with the occasion of the performances developed or of the decisions taken in the bosom of the association, will be resolved by arbitration, to through of one procedure adjusted to the provisions of the Act 60/2003, of 23 of December of Arbitration, and with clamping, in all cases, to the principles essentials of hearing, contradiction and equality between the parties or voluntarily by mediation, according to the established in the Law 5/2012, of 6 of July of mediation in civil and commercial matters.

Signatories

They end up signing the organ of government of APROSENVEU:

President: Ana Isabel Femenía Ortolà

Vice President: Andrea Michelle Clarke

Secretary: Laura Sastre Dominguis

Treasurer: Maria Consuelo Sendra Dominguis

Witnesses

Rosario Bolufer Garcia

Estefania Sansaloni Andres

Cristina Sansaloni Andres

Sue lundgren

Rachel levy

ro_RO