Onze artikelen (charter)

Deel mij alstublieft:

Houd er rekening mee dat dit een vertaalde versie is van het originele Spaanse document.

Klik op de onderstaande knop om het originele document te bekijken.

Download "Articles of Association (ES)"

estatutos-aprop.pdf – 242 keer gedownload – 316 KB

HOOFDSTUK I

NAAM, ADRES, TOEPASSINGSGEBIED, DOELEINDEN EN ACTIVITEITEN

Artikel 1 Benaming

Het is de Vereniging genaamd APROSENVEU Asociació Protection dels Sense Veu die gastheer is van de bepalingen in de wet Organisch 1/2002 van 22 maart, regelgever van de wet van vereniging en van de wet 14/2008 van 18 november van verenigingen van de Comunitat Valenciana, en ter bescherming van de bepalingen in artikel 22 van de Grondwet, gebrek aan aanmoediging van winst.

Artikel 2 Rechtspersoonlijkheid

De Vereniging heeft haar eigen rechtspersoonlijkheid en volledige bevoegdheid om te handelen, haar activa te beheren en te vervreemden en de doelstellingen te verwezenlijken die zij voorstelt.

Artikel 3 Adres en reikwijdte van de actie

De woonplaats van de vereniging is gevestigd in: Partida barranc van lhorta Poligono 15 perceel 45. Sectie van post 246, 03780 Pego (Alicante)

De Vereniging zal haar activiteiten voornamelijk uitoefenen in de territoriale reikwijdte van Pego.

Artikel 4 Doeleinden

1. De belangrijkste doelen van de Vereniging zijn:

a) De bescherming van gezelschapsdieren.

b) De installatie van schuilplaatsen voor de opvang van achtergelaten dieren.

c) De promotie van de adopties van de dieren die in het asiel zijn opgenomen of van een van de andere die nieuws zal zijn.

e) De promotie van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor dieren van welke aard dan ook.

f) Vergaderingen, informatieve lezingen, publicaties, conferenties, workshops en seminars houden

2. Het is verboden om geen euthanasie te offeren en voor kleine of cosmetische aandoeningen van welk dier dan ook, en in het geval dat de euthanasie van een van hen moet worden toegepast, zal dit altijd worden uitgevoerd door een dierenarts en zal deze tegelijkertijd aanwezig zijn een persoon die verantwoordelijk is voor de vereniging. Voordat euthanasie op één dier kan worden toegepast, is bovendien de toestemming vereist van de Raad van Bestuur, die het besluit met meerderheid van stemmen heeft aangenomen.

Het in artikel 5C gespecificeerde asiel moet voldoen aan de normen van hygiënisch sanitair die worden geboden en moet worden onderhouden in overeenstemming met de protectionistische beginselen, waarbij ook wordt gezorgd voor de naleving van de geldende voorschriften die van invloed zijn op het houden van dieren, in het bijzonder in wat het overeenkomt met de Wet 01/01 // 3 van 13 in april en het decreet 153/1998 van 2 april, gedicteerd door de autonome gemeenschap.

Voor het juiste toezicht op de input en output van dieren gespecificeerd in artikel 5D en in overeenstemming met de geldende wetgeving, zal de Vereniging één registratieboek van inputs en outputs bij zich hebben, waarin de datum van binnenkomst zal worden vermeld, in plaats van het verzamelen van en gegevens van de persoon die zij verzamelt, gegevens van de dieren (beschrijving, soort, leeftijd en ID), en de datum en reden van vertrek (in geval van adoptie de gegevens van de adoptant, en bij overlijden die van de dierenarts en de bestemming van het lijk).

Evenzo zal de Vereniging een veterinair dossier en geschiedenis bijhouden van alle dieren die zijn verzameld in The refuge, in dewelke bestaat uit controles op gezondheid, ziekten en behandelingen, en elk aspect dat verband houdt met het dier.

Met betrekking tot wat wordt weergegeven in artikel 5. E), wordt de adoptie van dieren die worden verwelkomd onder toezicht van de hoofden van de Vereniging, die zullen beslissen of de adoptant geschikt is of niet na voltooiing van de overeenkomstige beoordeling. Met ondertekening hiervan aanvaardt de adoptant de verplichtingen zoals weergegeven in het adoptiecontract.

3. Ter uitvoering van haar doelstellingen organiseert de Vereniging de volgende activiteiten:

a) Maak de protectionistische principes bekend.

b) Instrueer over het respect en de zorg die moet worden gegeven aan alle levende wezens, zowel dieren als planten, en aan de hele natuur in het algemeen.

c) Voorstellen van studies, conferenties, informatieve artikelen, enz. Voor een grotere en betere kennis van de dieren.

d) Maak de protectionistische wetgeving bekend.

e) Uitvoeren van promotionele activiteiten gericht op het verwerven van nieuwe partners en fondsen voor het bereiken van de doelstellingen van de Vereniging

Artikel 5 Activiteiten van de vereniging

a) Evenementen

b) Vergaderingen

c) Informatieve gesprekken

d) Publicaties

e) Conferenties

f) Workshops

g) Seminars

Alle activiteiten zullen eindigen door middel van de vervulling van de wet huidige regelgeving van elk van hen.

De voordelen verkregen uit de activiteiten die door de entiteit worden uitgeoefend, zijn uitsluitend bestemd voor de verwezenlijking van de doeleinden van belang die algemeen in de statuten worden vermeld.

HOOFDSTUK II

GEASSOCIEERDE MENSEN

Artikel 6 Capaciteit

Zij zullen deel uitmaken van de Vereniging alle fysieke en juridische personen die vrij en vrijwillig een belang hebben bij de ontwikkeling van de doelstellingen van de Vereniging volgens de volgende principes:

a) De mensen fysiek met handelingsbekwaamheid en die niet onderworpen zijn aan enige wettelijke voorwaarde voor de uitoefening van het recht.

b) De minderjarige die niet ouder is dan veertien jaar, moet beschikken over de schriftelijke toestemming van de personen die hun hoedanigheid moeten leveren.

c) De mensen wettelijk, voorafgaand akkoord uitdrukkelijk van uw bevoegde instantie.

Ze moeten één aanvraag indienen door te schrijven aan het lichaam van vertegenwoordiging, en het zal beslissen in de eerste vergadering die het viert; als de aanvrager is aangepast aan de voorwaarden die in de statuten worden gesteld, kan het vertegenwoordigingsorgaan niet u de toelating weigeren.

De status van verbonden persoon is niet overdraagbaar.

Artikel 7 Rechten van de verbonden personen

De rechten die overeenkomen met de verbonden personen zijn de volgende:

a) Het deelnemen aan de activiteiten van de Vereniging en in de regerings- en vertegenwoordigingsorganen, het uitoefenen van het stemrecht, alsmede het bijwonen van de Algemene Vergadering of volgens de statuten. Om lid te kunnen zijn van de vertegenwoordigende organen, moet men meerderjarig zijn, ten volle gebruik maken van de burgerrechten en mag men zich niet schuldig maken aan onverenigbaarheid die is vastgelegd in de geldende wetgeving.

b) Op de hoogte worden gehouden van de samenstelling van de regeringsorganen en vertegenwoordiging van de Vereniging van de stand van de rekeningen en van de ontwikkeling van haar activiteiten. Zij hebben toegang tot alle informatie tot en met de vertegenwoordigingsorganen.

c) Om met karakter gehoord te worden voordat disciplinaire maatregelen tegen hen worden genomen en om op de hoogte te worden gehouden van de feiten die aanleiding geven tot dergelijke maatregelen, moet worden gemotiveerd dat hij het erover eens is dat in zijn geval de sanctie is opgelegd.

d) Het aanvechten van de overeenkomsten van de organen van de Vereniging die zij in strijd acht met de Wet of de Statuten.

e) De statuten en de door de organen van de Vereniging goedgekeurde reglementen en werkingsregels kennen. Ook hebben zij het recht om een kopie te verstrekken van de geldende statuten en van het Reglement van Bestuur Intern van de Vereniging, indien aanwezig.

f) De boeken van de Vereniging raadplegen.

Artikel 8 Taken van de verbonden personen

De taken van de aangesloten personen zijn:

a) Het deelt de doelstellingen van de Vereniging en draagt zelf bij aan de verwezenlijking ervan.

b) Betaal de vergoedingen, lekkages en andere bijdragen die, in overeenstemming met de statuten, kunnen overeenkomen met elke verbonden persoon.

c) Zich houden aan en zich houden aan de afspraken die geldig zijn gemaakt door de organen van regering en vertegenwoordiging van de vereniging.

d) Haar prestaties aanpassen aan de wettelijke bepalingen.

Artikel 9 Redenen voor herroeping

Ze zijn reden voor terugtrekking uit de Vereniging:

a) De eigen wil van de belanghebbende / a, schriftelijk medegedeeld aan de vertegenwoordigingsorganen. U kunt de initiële aandelenparticipatie en andere economische bijdragen ontvangen zonder de kosten van het lidmaatschap van de vereniging mee te nemen en op voorwaarde dat de vermindering van het eigen vermogen geen schade aan anderen met zich meebrengt.

b) Niet voldoen aan de vastgestelde quota.

Artikel 10 Sanctieregeling

De scheiding van de Vereniging van de aangesloten personen op grond van een sanctie zal plaatsvinden bij het plegen van handelingen die het onwaardig maken om daartoe te blijven behoren. Er wordt aangenomen dat er dit soort handelingen zijn:

a) Wanneer de betrokken persoon opzettelijk de vervulling van de sociale doeleinden verhindert of hindert.

b) Wanneer het opzettelijk het functioneren van de regeringsorganen en vertegenwoordiging van de Vereniging belemmert.

In ieder geval zal voor het opleggen van de sanctie van scheiding door een deel van het regeringslichaam de verwerking van een strafdossier nodig zijn, geïnstrueerd door een ander orgaan dan het bevoegde orgaan om het op te lossen en dat de rechten garandeert van de mensen die verbonden zijn met het dat het draagt de procedure op om op de hoogte te worden gesteld van de beschuldiging en om argumenten te formuleren tegen zowel de algemene vergadering als de kennisgeving.

Het sanctiebesluit wordt gemotiveerd. De verjaringstermijn van de overtredingen en straffen bedraagt 3 jaar.

HOOFDSTUK III

HET ORGAAN VAN DE OVERHEID

Artikel 11 De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de regering van de Vereniging, samengesteld uit alle mensen die door hun eigen onvervreemdbare recht zijn verbonden en op een absolute gelijke basis, die haar akkoorden aanneemt met de principemeerderheid of van interne democratie.

Alle leden zijn onderworpen aan de afspraken van de Algemene Vergadering, ook de afwezigen, de tegenstemmers en de nog aanwezige leden hebben zich onthouden van stemming, mits zij de meerderheid van de raad van bestuur hebben.

Artikel 12 Vergaderingen van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering komt ten minste eenmaal per jaar in gewone zitting bijeen, in het EERSTE trimester.

De Algemene Vergadering komt met buitengewoon karakter bijeen wanneer dat nodig is, op verzoek van een aantal verbonden personen die zij vertegenwoordigt, zoals ten minste één tien procent van het totaal.

Artikel 13 Oproeping van de vergaderingen

De oproepen van de Algemene Vergaderingen, zowel gewone als buitengewone, moeten schriftelijk zijn. De aankondigingen van de oproep worden minimaal vijftien dagen van tevoren op de gebruikelijke plaatsen geplaatst. Op voorwaarde dat ofwel Het kan individueel worden bijeengeroepen voor alle leden. De oproep vermeldt de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering, evenals de volgorde van de dag.

Aan het begin van de vergaderingen van de Algemene Vergadering, wordt benoemd tot de / de voorzitter en de secretaris van hetzelfde.

De secretaris maakt van elke vergadering de notulen waarin een uittreksel van de beraadslagingen, de tekst van de gemaakte afspraken en de numerieke uitslag van de stemming worden weergegeven.

Aan het begin van elke zitting van de Algemene Vergadering zal de notulen van de vergadering voorlezen waarvan het einde al dan niet is goedgekeurd.

Artikel 14 Bevoegdheden en geldigheid van de overeenkomsten

De Vergadering wordt op eerste oproep geldig samengesteld in aanwezigheid van minimaal een derde van de aanwezige of vertegenwoordigde aangeslotenen; en bij de tweede oproep, wat het aantal van hen is, zullen ze een half uur later feest moeten vieren in de eerste en op dezelfde plaats.

In de vergaderingen van de Algemene Vergadering komt het overeen met één stem aan elk lid van de Vereniging.

De verantwoordelijkheid van de Algemene Vergadering is:

a) De activiteit van het vertegenwoordigingsorgaan controleren en hun beheer goedkeuren.

b) Het onderzoeken en goedkeuren of afkeuren van de jaarlijkse begrotingen van inkomsten en uitgaven, evenals het jaarverslag van activiteiten.

c) Bepaal de algemene actielijnen die de Vereniging in staat stellen haar doelen te bereiken.

d) Alle maatregelen nemen die erop gericht zijn de democratische werking van de vereniging te garanderen.

e) Stel de gewone of buitengewone vergoedingen in.

f) Kies en scheid de leden van het lichaam van vertegenwoordiging.

g) De afspraken goedkeuren met betrekking tot:

Bekrachtig de registraties van medewerkers of medewerkers die zijn goedgekeurd door het orgaan van vertegenwoordiging en ga akkoord met het karakter van de definitieve slachtoffers van hetzelfde.

Het overeenkomen van de unie van verenigingen, de integratie in federaties of confederaties, de scheiding hiervan, evenals de oprichting en deelname aan coördinatoren of andere specifieke organisaties.

Toepassing van de winst-en verliesrekening publiek of geïnteresseerd publiek van de Valenciaanse Gemeenschap.

Akkoord gaan met de ontbinding van de Vereniging.

Wijziging van de statuten.

Vervreemding en vervreemding van activa.

Bezoldiging, in het geval van de leden van het orgaan van vertegenwoordiging.

Het goedkeuren van het Reglement van Bestuur Intern van de Vereniging.

Elke andere die niet overeenkomt met een ander orgaan van de Vereniging.

De afspraken worden gemaakt met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde personen wanneer de stemmen negatief zijn. Merk echter op dat een gekwalificeerde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde personen vereist is, die het resultaat zijn wanneer de stemmen de helft overschrijden, de overeenkomsten betreffende ontbinding van de vereniging, wijziging van de statuten, beschikking of vervreemding van goederen en bezoldiging van de leden van het lichaam van vertegenwoordiging, wanneer dat het geval is, heeft het specifiek voor een dergelijk object de overeenkomstige vergadering bijeengeroepen.

HOOFDSTUK IV

HET ORGAAN VAN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 15 Samenstelling van het orgaan van vertegenwoordiging

De Vereniging's besturen, beheren en vertegenwoordigen het vertegenwoordigingsorgaan genaamd ORGANEN, gevormd door de / de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en leden.

De verkiezing van de leden van het vertegenwoordigingsorgaan geschiedt door vrije stemming en geheimhouding van de leden van de Algemene Vergadering. 

De kandidaturen zullen open zijn, met andere woorden, elk lid mag verschijnen, zijnde essentiële vereisten: ouder zijn, ten volle gebruik maken van de burgerrechten en niet op heterdaad worden betrapt op grond van onverenigbaarheid vastgesteld in de huidige wetgeving, zijnde gekozen voor de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester en leden de kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben behaald en in deze volgorde.

De functies van voorzitter/a, secretaris/a en penningmeester/a dienen bij mensen verschillend te vallen.

De uitoefening van de kosten zal gratis zijn.

Artikel 16 Duur van het mandaat in het orgaan van vertegenwoordiging

De leden van het orgaan van vertegenwoordiging oefenen het mandaat uit voor een periode van 1 jaar (jaren), en zijn voor onbepaalde tijd herkiesbaar.

De stilstand in het kantoor voorafgaand aan het uitsterven van de term regeling kan te wijten zijn aan:

a) vrijwillig ontslag ingediend door een geschreven in de die de redenen te redeneren.

b) Ziekte die ongeschikt is voor de uitoefening van het ambt.

c) Intrekking veroorzaken als lid van de Vereniging.

d) Sanctie opgelegd voor een fout begaan bij de uitoefening van de functie.

De vacatures die zullen ontstaan in het orgaan van vertegenwoordiging komen aan de orde tijdens de eerste Algemene Vergadering die zal worden gehouden. Merk echter op dat het vertegenwoordigingsorgaan voorlopig kan tellen tot de volgende Algemene Vergadering, met één lid van de Vereniging voor de vacante functie.

Artikel 17 Bevoegdheden van het vertegenwoordigingsorgaan

Het vertegenwoordigingsorgaan heeft de volgende bevoegdheden:

a) Houd en oefen de vertegenwoordiging van de Vereniging uit en voer de leiding en het beheer uit van de meest omvattende manier om de wet te erkennen en de beslissingen uit te voeren die door de Algemene Vergadering zijn genomen, en in overeenstemming met de regels, de instructies en de richtlijnen generaal die deze Algemene Vergadering heeft ingesteld.

b) Maak de nodige afspraken voor het verschijnen voor het publiek van de organisaties, voor het uitoefenen van allerlei rechtszaken en het deponeren van de relevante middelen.

c) Oplossen van de toelating van nieuwe medewerkers, waarbij de bijgewerkte relatie van alle partners behouden blijft.

d) Aan de Algemene Vergadering voorstellen om de vergoedingen vast te stellen waaraan de leden van de Vereniging moeten voldoen.

e) De Algemene Vergadering bijeenroepen en controleren of de gemaakte afspraken worden nagekomen.

f) De wijziging van de statuten die binnen een maand door de Algemene Vergadering zijn overeengekomen, meedelen aan het Register van Verenigingen.

g) Presenteert het saldo en de rekeningafschriften van elk boekjaar aan de Algemene Vergadering waarvoor de goedkeuring, en bereidt de begrotingen voor het volgende jaar voor.

h) Een boekhouding bijhouden in overeenstemming met de specifieke regels die het mogelijk maken om een beeld te krijgen dat getrouw is aan het erfgoed van het resultaat en van de financiële situatie van de entiteit.

i) Opstellen van de inventaris van het vermogen van de Vereniging.

j) Jaarverslag van activiteiten opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene Vergadering.

k) Voorlopig elk geval oplossen waarin dit Statuut niet voorziet en er verslag van uitbrengen op de eerstvolgende Algemene Vergadering.

l) Elke andere faculteit die niet is toegewezen aan een zo specifiek in deze statuten aan de Algemene Vergadering.

Artikel 18 Vergadering van het orgaan van vertegenwoordiging

Het vertegenwoordigingsorgaan, eerder bijeengeroepen door de / de voorzitter / a of door de persoon die hem vervangt, zal in gewone zitting bijeenkomen met de regelmaat die zijn leden bepalen, die in alle gevallen niet langer kunnen zijn dan twee maanden.

Zal buitengewoon vergaderen in Sign als het een – derde van zijn componenten vraagt.

Het lichaam van vertegenwoordiging is geldig samengesteld met een voorafgaande oproep en één quorum van de helft plus één van zijn leden.

De leden van het orgaan van vertegenwoordiging zijn verplicht alle bijeengeroepen vergaderingen bij te wonen, waarbij zij hun aanwezigheid om gegronde redenen kunnen verontschuldigen.

In ieder geval zal de hulp nodig zijn van de voorzitter / a en van de secretaris / a of van de mensen die de vervanger zijn.

In het orgaan van vertegenwoordiging zullen de overeenkomsten bij meerderheid van de eenvoudigste stemmen van de assistenten worden genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van goede kwaliteit.

De afspraken van de vertegenwoordiging worden vastgelegd in het register. Aan het begin van elke vergadering van dezelfde, leest u de notulen van de sessie voordat deze werd goedgekeurd of gecorrigeerd.

Artikel 19 De voorzitter

De voorzitter van de Vereniging zal tevens voorzitter zijn van het vertegenwoordigingsorgaan.

Zijn eigen van de voorzitter / a, de volgende functies:

a) Die van het bestuur en de wettelijke vertegenwoordiging van de Vereniging, bij delegatie van de Algemene Vergadering en van het vertegenwoordigingsorgaan.

b) De voorzitter en de leiding van de debatten van de regerings- en vertegenwoordigingsorganen.

c) Onderteken de oproepen voor de vergaderingen van de Algemene Vergadering en het vertegenwoordigingsorgaan.

d) Medeondertekenen van de notulen en de certificaten gemaakt door de secretaris/a van de Vereniging.

e) De bevoegdheden die overblijven van de last en waarvan hij de Algemene Vergadering of het orgaan van vertegenwoordiging heeft gedelegeerd.

De voorzitter wordt bij afwezigheid of ziekte vervangen door de vicevoorzitter of de / de stem van het vertegenwoordigingsorgaan.

Artikel 20 De penningmeester

De penningmeester zal tot taak hebben de bewaring en het toezicht op de middelen van de Vereniging, alsmede het opmaken van de begroting, de balans en de afrekening, teneinde deze te onderwerpen aan het vertegenwoordigingsorgaan, zoals bepaald in de Artikel 17 van deze statuten. 

Hij zal de ontvangstbewijzen, vergoedingen en andere documenten van de schatkist ondertekenen. Betaal de rekeningen die zijn goedgekeurd door het vertegenwoordigingsorgaan en die vooraf door de president moeten worden goedgekeurd.

Artikel 21 De secretaris

De secretaris moet de documentatie van de Vereniging bewaken, de notulen schrijven en ondertekenen van de vergaderingen van de regerings- en vertegenwoordigingsorganen, de certificaten opstellen en autoriseren die moeten worden afgeleverd, evenals de relatie van de medewerkers bijwerken.

HOOFDSTUK V

HET ECONOMISCHE REGIME

Artikel 22 Erfgoed initiaal en economische middelen

Op dit moment is de Vereniging geen eigenaar van enig patrimonium, maar ze kunnen geen deel uitmaken van dezelfde goederen of rechten van economische inhoud die worden beïnvloed door de verwezenlijking van de doelstellingen van de Vereniging.

De jaarlijkse begroting zal elk jaar op de Gewone Algemene Vergadering worden goedgekeurd.

De economische middelen van de Vereniging zullen worden gevoed door:

a) Van de quota die de Algemene Vergadering aan haar leden vaststelt.

b) Van de officiële of particuliere subsidies .

c) Van schenkingen, erfenissen en/of legaten.

d) Van het inkomen van hetzelfde erfgoed of goed van ander inkomen dat ze kunnen krijgen.

Artikel 23 Voordeel van de werkzaamheden

De voordelen verkregen uit de uitoefening van economische activiteiten, met inbegrip van het verrichten van diensten, worden uitsluitend bestemd voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Vereniging, zonder welke in ieder geval de verdeling ervan onder de partners en tussen hun echtgenoten of samenwonende personen past. met die met gelijkaardige verwantschap van affectiviteit, of onder zijn verwanten, noch zijn toewijzing vrij aan fysieke of wettelijke personen met lucratieve rente.

Artikel 24 Quota

Alle leden van de Vereniging zijn verplicht om financieel, door middel van quota of lekkages, op de wijze en in de verhouding die de Algemene Vergadering bepaalt, een voorstel van het orgaan van vertegenwoordiging aan te houden.

De Algemene Vergadering kan vergoedingen voor toelating, maandelijkse vergoedingen en buitengewone vergoedingen vaststellen.

De economische oefening blijft in december van hetzelfde gesloten.

Artikel 25 Beschikking van gelden

In de rekeningen lopende of spaarboekjes geopend in kredietinstellingen moeten de handtekening van de voorzitter, de penningmeester en de secretaris zijn opgenomen.

Om over fondsen te beschikken, zijn twee handtekeningen voldoende, waarvan één noodzakelijkerwijs die van de penningmeester / a of liever die van de voorzitter / a.

HOOFDSTUK VI

ONTBINDING VAN DE VERENIGING

Artikel 26 Oorzaken van ontbinding en levering van het restant

De Vereniging wordt ontbonden:

a) Indien dit het geval is, stemt zij in met de Algemene Vergadering die uitdrukkelijk voor dit doel is bijeengeroepen en met de stem van meer dan de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde personen.

b) Door de oorzaken bepaald in artikel 39 van het Burgerlijk Wetboek.

c) Door definitieve rechterlijke uitspraak.

d) Door laag van de geassocieerde mensen, van vorm die verminderd blijft tot minder dan drie.

Artikel 27 Vereffening

De ontbinding van de vereniging opent de periode van vereffening, tot het einde van welke de entiteit haar rechtspersoon behoudt.

De leden van het orgaan van vertegenwoordiging op het moment van de ontbinding worden omgezet in vereffenaars, behalve dat de Algemene Vergadering aan anderen aanwijst, of beter gezegd degenen die de rechter, in uw geval, in uw rechterlijke beslissing instemt.

Komt overeen met de vereffenaars:
a) Kijk voor de integriteit van de activa van de vereniging en breng hun rekeningen.

b) Sluit de lopende operaties af en maak de nieuwe die nauwkeurig zijn voor de liquidatie.

c) Verzamel de tegoeden van de vereniging.

d) De activa liquideren en aan de schuldeisers betalen.

e) Het overtollige vermogen van de vereniging aanwenden voor de doeleinden voorzien in de statuten, met uitzondering van de voorwaardelijke bijdragen.

f) Verzoek om annulering van de stoelen in het bijbehorende Register.

In geval van insolventie van de vereniging, het vertegenwoordigingsorgaan of, indien dit het geval is, de vereffenaars moeten onmiddellijk de gepaste procedure faillissement voor de bevoegde rechter bevorderen.

Het resterende netto dat uit de goedkeuring voortvloeit, wordt rechtstreeks toegewezen aan andere entiteiten en verenigingen die soortgelijke doeleinden hebben, bij voorkeur die waarvan hun domicilie in de provincie Alicante ligt.

De aangesloten personen zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vereniging.

De leden of houders van de organen van regering en vertegenwoordiging, en de andere personen die Obren in naam en vertegenwoordiging van de vereniging, beantwoorden haar, tegenover de vennoten en tegenover derden voor de veroorzaakte schade en de schulden aangegaan door kwaadwillig, verwijtbaar of nalatige handelingen.

HOOFDSTUK VII

BUITENRECHTELIJKE OPLOSSING VAN CONFLICTEN

Artikel 28 Buitengerechtelijke beslechting van conflicten

De geschillen die zich kunnen voordoen naar aanleiding van de prestaties ontwikkeld of van de beslissingen genomen in de schoot van de vereniging, zullen worden opgelost door arbitrage, volgens één procedure aangepast aan de bepalingen van de Wet 60/2003, van 23 van arbitrage van december, en in alle gevallen vast te houden aan de beginselen van gehoor, tegenspraak en gelijkheid tussen de partijen of vrijwillig door bemiddeling, volgens de vastgelegd in de wet 5/2012, van 6 juli van bemiddeling in burgerlijke en handelszaken.

ondertekenaars

Ze ondertekenen uiteindelijk het regeringsorgaan van APROSENVEU:

Voorzitter: Ana Isabel Femenía Ortolà

Vice-president: Andrea Michelle Clarke

Secretaris: Laura Sastre Dominguis

Penningmeester: Maria Consuelo Sendra Dominguis

Getuigen

Rosario Bolufer Garcia

Estefania Sansaloni Andres

Cristina Sansaloni Andres

Sue Lundgren

Rachel heffing

nl_BE