Naše články (charter)

Prosím sdílejte mě:

Upozorňujeme, že toto je přeložená verze z původního španělského dokumentu.

Chcete-li zobrazit původní dokument, klikněte na tlačítko níže.

Download “Articles of Association (ES)”

estatutos-aprop.pdf – Staženo 242 × – 316 KB

KAPITOLA I

NÁZEV, ADRESA, ROZSAH, ÚČELY A ČINNOSTI

Článek 1 Označení

Je to sdružení s názvem APROSENVEU Asociació Protection dels Sense Veu, které je hostitelem ustanovení zákona Organic 1/2002 ze dne 22. března, regulátora zákona o sdružování, a zákona 14/2008 ze dne 18. listopadu o sdruženích. Comunitat Valenciana a na ochranu ustanovení článku 22 Ústavy nedostatek podpory zisku.

Článek 2 Právní subjektivita

Sdružení má vlastní právní subjektivitu a plnou způsobilost jednat, hospodařit a nakládat se svým majetkem a plnit účely, které navrhuje.

Článek 3 Adresa a rozsah činnosti

Sídlo sdružení je zřízeno na adrese: Partida barranc of lhorta Poligono 15 pozemek 45. Sekce pošty 246, 03780 Pego (Alicante)

Sdružení bude svou činnost vykonávat především v územní působnosti Pego.

Článek 4 Účely

1. Hlavními cíli sdružení jsou:

a) Ochrana domácích zvířat.

b) Zřízení útulku/přístřešků pro příjem opuštěných zvířat.

c) Propagace adopcí zvířat přijatých do útulku nebo některého z novinek.

e) Propagace hospodářství odpovědného za zvířata jakéhokoli druhu.

f) Pořádání setkání, informativních přednášek, publikací, konferencí, workshopů a seminářů

2. Je zakázáno obětovat ne eutanazii a pro drobné nebo kosmetické potíže jakéhokoli zvířete, a v případě nutnosti provést eutanazii některého z nich, toto bude vždy provádět veterinární odborník a bude přítomen současně osoba zodpovědná za vedení spolku. Před provedením eutanazie u jednoho zvířete bude rovněž vyžadován souhlas představenstva, který rozhodnutí přijal většinou.

Útulek uvedený v čl. 5C musí splňovat hygienické normy a musí být udržován v souladu se zásadami ochranářskými, zajišťujícími i dodržování platných předpisů, které se dotýkají držení zvířat, zejména v tom, co odpovídá Zákon 01/01 // 3 ze dne 13 v dubnu a vyhláška 153/1998 ze dne 2. dubna, diktovaná autonomní komunitou.

Pro řádné sledování vstupů a výstupů zvířat uvedených v čl. 5D a v souladu s platnou legislativou bude Asociace místo sběru vést jednu knihu evidence vstupů a výstupů, ve které bude uvedeno datum vstupu. a údaje o osobě, kterou shromažďuje, údaje o zvířatech (popis, druh, věk a ID) a datum a příčinu odjezdu (v případě adopce údajů osvojitele a v případě úhynu údajů veterinář a místo určení mrtvoly).

Stejně tak bude Asociace uchovávat veterinární záznamy a historii všech zvířat shromážděných v azylovém domě, ve kterých se skládají kontroly zdraví, nemocí a léčby a všech aspektů souvisejících se zvířetem.

S ohledem na to, co je uvedeno v čl. 5. E), na adopci vítaných zvířat dohlížejí vedoucí Asociace, kteří po dokončení příslušné bonitace rozhodnou, zda je osvojitel vhodný či ne. Osvojitel přijme závazky uvedené v adopční smlouvě podpisem této smlouvy.

3. K plnění svých cílů bude Sdružení organizovat následující aktivity:

a) Odhalte zásady protekcionismu.

b) Poučte o úctě a péči, kterou je třeba věnovat všem živým bytostem, zvířatům i rostlinám, a celé přírodě obecně.

c) Navrhujte studie, konference, informativní články atd. Pro větší a lepší poznání zvířat.

d) Odhalte ochranářskou legislativu.

e) Provádět propagační aktivity zaměřené na získávání nových partnerů a finančních prostředků pro dosažení cílů sdružení

Článek 5 Činnost sdružení

a) Události

b) Setkání

c) Informativní rozhovory

d) Publikace

e) Konference

f) Workshopy

g) Semináře

Veškeré aktivity budou ukončeny naplněním zákonné aktuální úpravy každé z nich.

Výhody získané z činností vykonávaných účetní jednotkou jsou určeny výhradně k naplnění účelů zájmu obecně uvedených ve stanovách.

KAPITOLA II

SPOJENÉ LIDÉ

Článek 6 Kapacita

Budou součástí sdružení všechny fyzické a právnické osoby, které mají svobodně a dobrovolně zájem na rozvoji cílů sdružení podle následujících zásad:

a) Osoby fyzické způsobilé k jednání, na které se nevztahují žádné právní podmínky pro výkon práva.

b) Nezletilý neemancipovaný starší než čtrnáct let musí mít s písemně akreditovaným souhlasem osob, které musí zajistit jeho kapacitu.

c) Osoby zákonné, předchozí souhlas vašeho kompetentního orgánu.

Musí podat jednu přihlášku písemně zastupitelskému orgánu a ten se na prvním zasedání usnese, že slaví; je-li uchazeč přizpůsoben podmínkám požadovaným ve stanovách, může zastupitelský orgán přijetí odepřít.

Status přidružené osoby je nepřenosný.

Článek 7 Práva sdružených osob

Práva, která odpovídají přidruženým osobám, jsou následující:

a) Účastnit se činnosti sdružení a orgánů vlády a reprezentace, vykonávat hlasovací právo a účastnit se valného shromáždění podle stanov. Aby se mohl stát členem zastupitelských orgánů, musí být starší, musí plně využívat práv civilních osob a nesmí být obtěžován z důvodu neslučitelnosti stanovené platnými právními předpisy.

b) Být informován o složení orgánů státní správy a reprezentaci Asociace, stavu účetnictví a vývoji její činnosti. Mají přístup ke všem informacím až k orgánům zastupování.

c) Aby byl před přijetím disciplinárních opatření vůči nim disciplinárně vyslechnut a byl informován o skutečnostech, které takové opatření dávají, musí být motivováno souhlasem, že v jeho případě byla sankce uložena.

d) Napadat dohody orgánů sdružení, které má za to, že jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami.

e) Znát Stanovy a předpisy a provozní řád schválený orgány Asociace. Na to mají právo poskytnout kopii platných stanov a vnitřního předpisu Svazu, pokud existují.

f) Nahlížet do knih Asociace.

Článek 8 Povinnosti přidružených osob

Povinnosti přidružených osob jsou:

a) Sdílí cíle Asociace a sama přispívá k jejich dosažení.

b) Platit poplatky, přepady a jiné příspěvky, které mohou v souladu se Stanovami odpovídat každé přidružené osobě.

c) Dodržovat a dodržovat dohody platně přijaté orgány vlády a zastoupením sdružení.

d) Přizpůsobit své plnění zákonným ustanovením.

Článek 9 Příčiny odstoupení od smlouvy

Důvodem k vystoupení z Asociace jsou:

a) Vlastní vůle zájemce/a, sdělená písemně orgánům zastupování. Můžete obdržet počáteční kapitálovou účast a další příspěvky Ekonomicky prováděné bez zahrnutí poplatků za příslušnost k asociaci a za předpokladu, že snížení vlastního kapitálu nezahrnuje újmu ostatním.

b) Nedodržení stanovených kvót .

Článek 10 Sankční režim

Sankční odloučení Sdružení od přidružených osob nastane při spáchání činů, které činí nehodnými nadále k němu patřit. Bude se předpokládat, že existují tyto typy činů:

a) Když sdružená osoba úmyslně brání nebo klade překážky plnění cílů sociální.

b) Když záměrně maří činnost orgánů státní správy a reprezentace Asociace.

V každém případě pro uložení sankce rozluky ze strany části vládního orgánu bude zapotřebí zpracování jednoho disciplinárního záznamu pověřeného jiným orgánem, než je příslušný k jeho řešení a který zaručí práva osob s ním spojených. nařizuje postupu, aby byl informován o obvinění a formuloval argumenty proti, stejně jako na oznámení generálního shromáždění.

Rozhodnutí o uložení sankce bude odůvodněné. Promlčecí lhůta přestupků a trestů bude 3 roky.

KAPITOLA III

ORGÁN VLÁDY

Článek 11 Valné shromáždění

Generální shromáždění je nejvyšším vládním orgánem Sdružení, složeným ze všech lidí sdružených na základě vlastního nezadatelného práva a na rovném základě absolutním, který přijímá své dohody zásadně většinou nebo vnitřně demokracie.

Všichni členové podléhají souhlasu valného shromáždění, i když nepřítomní, nesouhlasní a přítomní se zdrželi hlasování, pokud je přítomna většina představenstva.

Článek 12 Schůze shromáždění

Generální shromáždění se schází na řádném zasedání alespoň jednou v roce, v PRVNÍM trimestru.

Valná hromada se schází s mimořádným charakterem, kdykoli to bude nutné, na žádost řady přidružených osob, které zastupuje, například alespoň jednoho deseti procent z celkového počtu.

Článek 13 Svolání shromáždění

Svolání valných hromad, řádné i mimořádné, musí být písemné. Oznámení o výzvě budou umístěna na místech obvyklých minimálně s patnáctidenním předstihem. Za předpokladu, že buď může být svoláno individuálně všem členům. Ve výzvě bude uveden den, čas a místo schůzky a také denní pořadí.

Na začátku schůzí valného shromáždění jsou jmenováni předseda a tajemník valného shromáždění.

Tajemník sepíše zápis z každého zasedání, který bude obsahovat výňatek z jednání, text dohod, které byly přijaty, a číselný výsledek hlasování.

Na začátku každého zasedání valné shromáždění přečte zápis z jednání, před jehož ukončením je či není schváleno.

Článek 14 Pravomoci a platnost dohod

Shromáždění bude platně ustaveno na první výzvu za účasti minimálně jedné třetiny přítomných nebo zastoupených přidružených osob; a při druhém hovoru, jaký je jich počet, budou muset slavit o půl hodiny později na prvním a na stejném místě.

Na zasedání valné hromady připadá každému členovi sdružení jeden hlas.

Zodpovědnost valné hromady je:

a) Kontroluje činnost orgánů zastoupení a schvaluje jejich hospodaření.

b) Prověřovat a schvalovat nebo zamítat roční rozpočty příjmů a výdajů a výroční zprávu o činnosti.

c) Stanovit obecné směry jednání, které umožní Sdružení dosáhnout svých cílů.

d) Mít všechna opatření směřující k zajištění demokratického fungování sdružení.

e) Stanovit řádné nebo mimořádné poplatky.

f) Vybrat a oddělit členy zastupitelského orgánu.

g) Přijměte dohody týkající se:

Ratifikovat registrace společníků nebo společníků odsouhlasené reprezentačním orgánem a souhlasit s definitivním charakterem jejich obětí.

Odsouhlasení svazku spolků, začlenění do federací či konfederací, jejich oddělení, jakož i vytvoření a účasti v koordinátorech či jiných specifických organizacích.

Použití výkazu zisku veřejnosti nebo zainteresované veřejnosti Valencijského společenství .

Dohodnout se na rozpuštění Spolku.

Úprava stanov.

Vyřazení a vyřazení majetku.

Odměna v případě členů orgánu zastupování.

Schvalovat vnitřní stanovy představenstva sdružení.

Jakékoli jiné, které neodpovídá jinému orgánu Asociace.

Dohody budou uzavřeny prostou většinou přítomných nebo zastoupených lidí, pokud budou hlasy kladné, budou záporné. Poznámka však bude vyžadovat kvalifikovanou většinu přítomných nebo zastoupených osob, které vznikne, když součet hlasů překročí polovinu, dohody týkající se zrušení sdružení, změny stanov, nakládání nebo zcizení majetku a odměny členů orgánu reprezentace, kdykoli tomu tak je, svolal speciálně k takovému předmětu shromáždění odpovídající.

KAPITOLA IV

REPREZENTAČNÍ ORGÁN

Článek 15 Složení zastupitelstva

Asociace řídí, řídí a zastupuje reprezentační orgán s názvem ORGÁN VLÁDY tvořený předsedou, místopředsedou, tajemníkem, pokladníkem a členy.

Volba členů orgánu zastupování se provádí svobodným a mlčenlivým hlasováním členů valné hromady. 

Kandidatury budou otevřené, jinými slovy, každý člen se může objevit, přičemž základními požadavky jsou: být starší, plně využívat civilních práv a nebýt napadán z důvodu neslučitelnosti stanovené v současné legislativě. vybírá na funkce prezidenta, tajemníka, pokladníka a členů kandidáty, kteří získali nejvyšší počet hlasů a v tomto pořadí.

Pozice prezidenta / a, tajemníka / a pokladníka / by měly spadat u lidí jinak.

Uplatnění poplatků bude bezplatné.

Článek 16 Doba trvání mandátu v zastupitelském orgánu

Členové zastupitelského orgánu vykonávají funkci po dobu 1 roku (roků) a mohou být znovu zvoleni na dobu neurčitou.

Zastavení úřadu před zánikem termínu regulace může být způsobeno:

a) odstoupí dobrovolně předložený osobou sepsanou v tom, který má uvést důvody.

b) Nemoc zneschopňující výkon úřadu.

c) Způsobit vystoupení člena Asociace.

d) Sankce uložená za chybu spáchanou při výkonu funkce.

Uvolněná místa, která se objeví v zastupitelstvu, jsou pokryta na prvním valném shromáždění, které se bude konat. Upozorňujeme však, že reprezentační orgán může prozatímně až do příštího valného shromáždění počítat s jedním členem sdružení na uvolněné místo.

Článek 17 Působnost zastupitelského orgánu

Zastupitelský orgán má tyto pravomoci:

a) Držet a vykonávat reprezentaci Sdružení a provádět směrování a řízení nejkomplexnějším způsobem k uznávání zákonů a plnění rozhodnutí přijatých Valným shromážděním a v souladu s pravidly, pokyny a směrnicemi. generála, který toto generální shromáždění ustanovilo.

b) Uzavřete nezbytné dohody pro veřejné vystupování před organizacemi, pro výkon všech druhů právních úkonů a předkládání příslušných zdrojů.

c) Resolve on the admission of new associates, keeping the updated relationship of all the partners.

d) Propose to the General Assembly the establishment of the fees that the Members of the Association have to meet.

e) Convene the Assembly General and check that the agreements that there are adopt, be fulfilled.

f) Communicate to the Registry of Associations, the modification of the Statutes agreed by the Assembly General in the period of a month.

g) Present the balance and the statement of accounts of each fiscal year to the Assembly General for which the approval, and prepare the budgets for the year following.

h) Keep an accounting in accordance with the specific rules that allow obtaining the image faithful to the heritage of the result and of the situation financial of the entity.

i) Carry out the inventory of the assets of the Association.

j) Prepare the report annual of activities and submit to the approval of the General Assembly .

k) Resolve provisionally any case not foreseen by the present Statute and give an account of it at the first subsequent General Assembly .

l) Any other faculty that not be attributed to one so specific in these statutes to the General Assembly .

Article 18 Meeting of the organ of representation

The body of representation, called previously by the / the President / a or by the person who replaces him , will meet in ordinary session with the periodicity that his members decide, that in all cases not be able to be superior to two months.

Will meet in Sign extraordinary if it requests a – third of its components.

The body of representation be validly constituted with call prior and one quorum of the half plus one of its members.

The members of the body of representation are obliged to attend to all the meetings that are called , being able to excuse their attendance for justified reasons .

In any case, will be required the assistance of the President / a and of the Secretary / a or of the people that the replacement.

In the body of representation will take the agreements by majority simplest of votes of the assistants. In the event of a tie, the vote of the President will be of quality.

The agreements of the body of representation is made recorded in the book of records. To the start each meeting of the same, you will read the minutes of the session prior to that was approved or are corrected.

Article 19 The President

The President of the Association will also be President of the body of representation.

Are own of the President / a, the following functions:

a) Those of management and legal representation of the Association, by delegation of the Assembly General and of the body of representation.

b) The President and the direction of the debates of the organs of government and of representation.

c) Sign the calls for the meetings of the General Assembly and the organ of representation.

d) Countersign the minutes and the certificates made by the Secretary / a of the Association.

e) The powers remaining themselves of the charge and of which he delegated the Assembly General or the organ of representation.

The President will be substituted, in case of absence or illness, by the Vice President or the / the voice of the organ of representation.

Article 20 The Treasurer

The Treasurer will have as function the custody and the monitoring of the resources of the Association, as well as the preparation of the budget, the balance and settlement of accounts, to order to subject them to the body of representation, as is determined in the Article 17 of these Statutes. 

He will sign the receipts, fees and other documents of treasury. Pay to the bills approved by the organ of representation, of which will have to be previously endorsed by the President.

Article 21 The Secretary

The Secretary must guard the documentation of the Association, write and sign the minutes of the meetings of the organs of government and representation, drafting and authorize the certifications that have to deliver, as well as having updated the relationship of the associates.

CHAPTER V

THE ECONOMIC REGIME

Article 22 Heritage initial and resources economic

At the present time , the Association is not the owner of any patrimony , not however, they may form part of the same any goods or rights of content economic that are affected to the achievement of the aims of the Association.

The annual budget will be approved each year at the Ordinary General Assembly .

The economic resources of the Association will be nourished by:

a) Of the quotas that the General Assembly fixes to its members.

b) Of the official or private subsidies .

c) Of donations, inheritances or / and bequests.

d) Of the income of the same heritage or good of other income that they can get.

Article 23 Benefit of the activities

The benefits obtained arising from the exercise of activities economic, including the performance of services shall be allocated exclusively to the fulfillment of the purposes of the Association, without which fits in any case its distribution among the partners and between their spouses or persons who live together with those with similar relationship of affectivity, or among his relatives, nor his assignment free to persons physical or legal with interest lucrative.

Article 24 Quotas

All the members of the Association have an obligation to hold financially, through quotas or spills, in the manner and in the proportion that determine the Assembly General a proposal of the body of representation.

The Assembly General may set fees for admission, fees periodic monthly, and extraordinary fees .

The exercise economic remain closed in December of the same.

Article 25 Disposition of funds

In the accounts current or passbooks of saving open in establishments of Credit must include the signature of the President, the Treasurer and the Secretary.

In order to dispose of funds, will be sufficient two signatures, of the which, one will be necessarily the of the Treasurer / a or rather the of the President / a.

CHAPTER VI

DISSOLUTION OF THE ASSOCIATION

Article 26 Causes of Dissolution and delivery of the remainder

The Association will be dissolved:

a) If so it agrees to the Assembly General convened expressly for this purpose and with the vote in favor of the more than the half of the people present or represented.

b) By the causes determined in the Article 39 of the Code Civil.

c) By final judicial sentence.

d) By low of the people associated, of shape that remain reduced to less than three.

Article 27 Liquidation

The dissolution of the association opens the period of settlement, until the end of the which the entity will retain its legal entity.

The members of the body of representation at the time of the dissolution is converted in liquidators, except that the Assembly General designate to others, or rather those that the judge, in your case, agree in your judicial resolution.

Corresponds to the liquidators:
a) Watch for the integrity of the assets of the association and bring their accounts.

b) Conclude the operations pending and make the new that are accurate to the liquidation.

c) Collect the credits of the association.

d) Liquidate the assets and pay to the creditors.

e) Apply the surplus assets of the association to the purposes provided by the Statutes, with the exception of the contributions conditional.

f) Request the cancellation of the seats in the corresponding Registry .

In the event of insolvency of the association, the organ of representation or, if it is the case, the Liquidators have to promote immediately the appropriate procedure bankruptcy before the competent judge .

The remaining net that resulting from the clearance is allocated directly to other entities and associations that have ends similar, preferably to those that their domicile is in the province of Alicante.

The associated persons are not personally liable for the debts of the association.

The members or holders of the organs of government and representation, and the other people who Obren in name and representation of the association, respond to it, before the associates and before third parties for the damages caused and the debts contracted by malicious, culpable or negligent acts .

CHAPTER VII

RESOLUTION EXTRAJUDICIAL OF CONFLICTS

Article 28 Extrajudicial resolution of conflicts

The issues in dispute that may arise with the occasion of the performances developed or of the decisions taken in the bosom of the association, will be resolved by arbitration, to through of one procedure adjusted to the provisions of the Act 60/2003, of 23 of December of Arbitration, and with clamping, in all cases, to the principles essentials of hearing, contradiction and equality between the parties or voluntarily by mediation, according to the established in the Law 5/2012, of 6 of July of mediation in civil and commercial matters.

Signatories

They end up signing the organ of government of APROSENVEU:

President: Ana Isabel Femenía Ortolà

Vice President: Andrea Michelle Clarke

Secretary: Laura Sastre Dominguis

Treasurer: Maria Consuelo Sendra Dominguis

Witnesses

Rosario Bolufer Garcia

Estefania Sansaloni Andres

Cristina Sansaloni Andres

Sue lundgren

Rachel levy

cs_CZ