Polityka prywatności

Proszę podziel się mną:

Właściciel i administrator danych

APROP PROTECTORA D´ANIMALS DE PEGO
Partida Burjo 3
Hiszpania
Stronie internetowej: https://aprop-pego.org
E-mail: aprop@gmail.com
Numer telefonu: 602242031

1. Rodzaje gromadzonych danych

Właściciel nie podaje listy zbieranych danych osobowych.

Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych Danych Osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w konkretnych tekstach objaśniających wyświetlanych przed gromadzeniem Danych.

Dane Osobowe mogą być swobodnie podawane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych o użytkowaniu, gromadzone automatycznie podczas korzystania z tej strony internetowej.

O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez tę witrynę internetową są obowiązkowe, a ich niepodanie może uniemożliwić tej witrynie świadczenie usług. W przypadkach, w których niniejsza strona internetowa wyraźnie stwierdza, że niektóre Dane nie są obowiązkowe, Użytkownicy mogą nie przekazywać tych Danych bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania Usługi.

Użytkowników, którzy nie są pewni, które Dane Osobowe są obowiązkowe, zapraszamy do kontaktu z Właścicielem.

Jakiekolwiek użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tę witrynę internetową lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę witrynę internetową służy do świadczenia Usługi wymaganej przez Użytkownika, oprócz wszelkich innych celów opisanych w niniejszego dokumentu oraz w Polityce Cookies, jeśli są dostępne.

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie Dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej witryny internetowej i potwierdzają, że posiadają zgodę osoby trzeciej na przekazanie Danych Właścicielowi.

2. Tryb i miejsce przetwarzania Danych

2.1 Metody przetwarzania

Właściciel podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu Danych.

Przetwarzanie Danych odbywa się przy użyciu komputerów i/lub narzędzi informatycznych, zgodnie z procedurami i trybami organizacyjnymi ściśle powiązanymi ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach do Danych mogą mieć dostęp określone typy osób odpowiedzialnych za działanie tej strony internetowej (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub podmioty zewnętrzne (takie jak osoby trzecie). -dostawcy usług technicznych, listonosze, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) wyznaczeni, w razie potrzeby, jako Przetwarzający Dane przez Właściciela. Zaktualizowaną listę tych stron można uzyskać od Właściciela w dowolnym momencie.

2.2 Podstawa prawna przetwarzania

Właściciel może przetwarzać Dane Osobowe dotyczące Użytkowników, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej określonych celów. Uwaga: Zgodnie z niektórymi przepisami Właściciel może mieć prawo do przetwarzania Danych Osobowych, dopóki Użytkownik nie sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu („rezygnacja”), bez konieczności polegania na zgodzie lub jakiejkolwiek innej z poniższych podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których przetwarzanie danych osobowych podlega europejskim przepisom o ochronie danych;
 • podanie Danych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub wszelkich jej zobowiązań przedumownych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Właścicielu;
 • przetwarzanie jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela lub przez stronę trzecią.

W każdym przypadku Właściciel chętnie pomoże w wyjaśnieniu konkretnej podstawy prawnej przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

2.3 Miejsce

Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych Właściciela oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie.

W zależności od lokalizacji Użytkownika transfery danych mogą wiązać się z przeniesieniem Danych Użytkownika do innego kraju niż ich własny. Aby dowiedzieć się więcej o miejscu przetwarzania tak przekazanych Danych, Użytkownicy mogą sprawdzić sekcję zawierającą szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych.

Użytkownicy są również uprawnieni do poznania podstaw prawnych przekazywania Danych do kraju spoza Unii Europejskiej lub do dowolnej organizacji międzynarodowej podlegającej prawu międzynarodowemu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takich jak ONZ, oraz o zastosowanych środkach bezpieczeństwa przez Właściciela w celu zabezpieczenia swoich Danych.

Jeśli takie przeniesienie ma miejsce, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub zapytać Właściciela, korzystając z informacji podanych w sekcji kontakt.

2.4 Czas retencji

Dane Osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane.

W związku z tym:

 • Dane Osobowe gromadzone dla celów związanych z wykonaniem umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu pełnego wykonania tej umowy.
 • Dane Osobowe gromadzone dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Właściciela będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tych celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela w odpowiednich rozdziałach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Właściciel może mieć prawo do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, ilekroć Użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, o ile taka zgoda nie zostanie wycofana. Ponadto Właściciel może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, gdy jest to wymagane w celu wykonania obowiązku prawnego lub na polecenie organu.

Po upływie okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

3. Prawa Użytkowników

Użytkownikom przysługują określone prawa dotyczące ich Danych przetwarzanych przez Właściciela.

W szczególności Użytkownikom przysługuje prawo do:

 • Wycofaj swoją zgodę w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo do wycofania zgody, jeżeli wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich Danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda. Dalsze szczegóły znajdują się w dedykowanej sekcji poniżej.
 • Uzyskaj dostęp do ich danych. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Dane są przetwarzane przez Właściciela, uzyskać informacje dotyczące niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię Danych podlegających przetwarzaniu.
 • Zweryfikuj i poproś o sprostowanie. Użytkownicy mają prawo do weryfikacji poprawności swoich Danych oraz żądania ich aktualizacji lub poprawienia.
 • Ogranicz przetwarzanie swoich Danych. Użytkownicy mają prawo, w określonych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie swoich Danych. W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzał jego Danych w innym celu niż ich przechowywanie.
 • Usunąć lub w inny sposób usunąć swoje dane osobowe. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do uzyskania usunięcia swoich Danych od Właściciela.
 • Odbierz swoje Dane i przekaż je innemu administratorowi. Użytkownicy mają prawo do otrzymywania swoich Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich innemu administratorowi bez żadnych przeszkód. Postanowienie to ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, umowy, której Użytkownik jest częścią, lub jej zobowiązań przedumownych.
 • Złóż skargę. Użytkownicy mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych.

3.1 Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania

W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, Użytkownicy mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, podając podstawę związaną z ich szczególną sytuacją: uzasadnić sprzeciw.

Użytkownicy muszą jednak wiedzieć, że jeśli ich Dane Osobowe będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, mogą w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu bez podawania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane Osobowe w celach marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

3.2 Jak skorzystać z tych praw

Wszelkie żądania realizacji praw Użytkownika można kierować do Właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Żądania te mogą być realizowane bezpłatnie i zostaną rozpatrzone przez Właściciela tak szybko, jak to możliwe, zawsze w ciągu jednego miesiąca.

4. Dodatkowe informacje o zbieraniu i przetwarzaniu danych

4.1 Czynności prawne

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Właściciela do celów prawnych w sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z niniejszej strony internetowej lub powiązanych Usług.

Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, iż Właściciel może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów publicznych.

4.2 Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, niniejsza strona internetowa może na żądanie udostępniać Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące poszczególnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

4.3 Dzienniki systemowe i konserwacja

Do celów obsługi i konserwacji ta witryna internetowa i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcję z tą witryną internetową (dzienniki systemowe), wykorzystując do tego celu inne dane osobowe (takie jak adres IP).

4.4 Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Właściciela w dowolnym momencie. Proszę zapoznać się z danymi kontaktowymi na początku tego dokumentu.

4.5 Jak obsługiwane są żądania „Nie śledź”

Ta witryna internetowa nie obsługuje żądań „Nie śledź”.

Aby ustalić, czy którakolwiek z usług stron trzecich, z których korzysta, honoruje żądania „Nie śledź”, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

4.6 Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie poprzez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie i ewentualnie na tej stronie internetowej i/lub – o ile jest to technicznie i prawnie wykonalne – wysyłając powiadomienie do Użytkowników za pośrednictwem wszelkich dostępnych danych kontaktowych do Właściciela. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony, odwołując się do daty ostatniej modyfikacji podanej na dole.

Jeżeli zmiany będą miały wpływ na czynności przetwarzania dokonywane na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel zbierze nową zgodę od Użytkownika, o ile będzie to wymagane.

5 Handel elektroniczny

5.1 Traktowanie informacji ułatwionych 

Kupując dowolny produkt w naszym sklepie, zbieramy dane osobowe w ramach procesu kupna i sprzedaży, takie jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail.

Podczas przeglądania naszego sklepu automatycznie otrzymujemy również adres IP Twojego komputera, aby mieć informacje, które pomagają nam zidentyfikować używaną przeglądarkę i system operacyjny.

5.2 Marketing przez e-mail

Zawsze za Twoją zgodą możemy wysyłać Ci wiadomości e-mail o naszym sklepie, nowych produktach i innych aktualizacjach.

5.3 Zgoda

Przekazując nam dane osobowe w celu sfinalizowania transakcji, weryfikacji karty kredytowej, złożenia zamówienia, zorganizowania dostawy lub zwrotu zakupu, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na zbieranie przez nas takich informacji i wykorzystywanie ich wyłącznie w tym celu.

W przypadku, gdy będziemy chcieli wykorzystać Twoje dane osobowe w innym celu, takim jak prowadzenie kampanii marketingowych, poprosimy Cię bezpośrednio o wyrażenie wyraźnej zgody lub damy Ci możliwość wyrażenia sprzeciwu.

5.4 Wycofanie zgody

Jeśli zmienisz zdanie po wyrażeniu zgody, możesz wycofać się w dowolnym momencie i odmówić kontaktu, gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania Twoich danych. Aby to zrobić, napisz do nas e-mail na adres tiendaonline@aprop-pego.org lub skontaktuj się z nami zwykłą pocztą:odpowiedni-pego.org, Pego, 03780, Apartado de Correos 3, Hiszpania

5.5 Ujawnianie informacji

Możemy być zmuszeni ujawnić Twoje dane osobowe w przypadku wymogu prawnego lub naruszenia naszych Warunków świadczenia usług.

5.6 ONE.COM

Nasz sklep jest hostowany na One.com. Ta firma oferuje nam platformę e-commerce online, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi. Podane informacje są przechowywane w magazynie danych One.com, jego bazach danych i ogólnym zastosowaniu. Przechowywanie odbywa się na bezpiecznym serwerze chronionym zaporą ogniową.

5.7 Płatności

Jeśli wybierzesz bramkę płatności bezpośrednich w celu sfinalizowania zakupu, nasza bramka płatności strony trzeciej może wykorzystać w tym celu dane Twojej karty kredytowej. Patrz rozdział 3.8.

5.8 Usługi stron trzecich

Ogólnie rzecz biorąc, dostawcy zewnętrzni, z którymi współpracujemy, będą gromadzić, wykorzystywać i ujawniać Twoje dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, które nam świadczą.

Jednak niektórzy zewnętrzni dostawcy usług, tacy jak bramki płatnicze i inne podmioty przetwarzające transakcje płatnicze, mają własne polityki prywatności dotyczące informacji, które musimy im przekazać, aby sfinalizować transakcje związane z zakupami. W odniesieniu do tych dostawców zalecamy zapoznanie się z ich odpowiednimi politykami prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób będą obchodzić się z Twoimi danymi osobowymi.

W szczególności należy pamiętać, że niektórzy dostawcy mogą mieć swoje siedziby lub obiekty w innej jurysdykcji niż nasza lub jurysdykcji kupującego. W związku z tym, jeśli zdecydujesz się przeprowadzić transakcję, która obejmuje usługi zewnętrznego dostawcy usług, Twoje dane mogą podlegać prawu jurysdykcji, w której znajduje się siedziba lub obiekty dostawcy. Jeśli opuścisz witrynę naszego sklepu lub zostaniesz przekierowany do witryny lub aplikacji strony trzeciej, Twoje działania nie będą już podlegać niniejszej Polityce prywatności lub Warunkom korzystania z naszej witryny.

5.9 Linki

Klikając w linki w naszym sklepie, możesz zostać odesłany z naszej strony. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności innych witryn i zalecamy zapoznanie się z ich odpowiednimi oświadczeniami o ochronie prywatności.

5.10 Bezpieczeństwo

Aby chronić Twoje dane osobowe, podejmujemy odpowiednie środki i przestrzegamy najlepszych praktyk branżowych, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu, nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu, modyfikacji lub usunięciu. Jeśli podasz nam informacje o swojej karcie kredytowej, zostaną one zaszyfrowane przy użyciu technologii Secure Sockets Layer (SSL) i zapisane przy użyciu szyfrowania AES-256.

5.11 Wiek do udzielenia zgody

Korzystając z tej witryny, potwierdzasz, że jesteś pełnoletni w stanie lub prowincji, w którym mieszkasz, lub że jesteś pełnoletni w stanie lub prowincji, w którym mieszkasz, i wyrażasz zgodę na zezwolenie osobom niepełnoletnim pod ich opieką do korzystania z serwisu.

6. Definicje i odniesienia prawne

Dane Osobowe (lub Dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami – w tym osobistym numerem identyfikacyjnym – pozwalają na identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.

Dane użytkowania

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej Aplikacji (lub usług stron trzecich zatrudnionych w tej Aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkowników korzystających z tej Aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, sposób przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący stan odpowiedzi serwera (pomyślny wynik, błąd itp.), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (np. czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki przebytej w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji odwiedzane strony i inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej Aplikacji, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z Podmiotem danych.

Podmiot danych

Osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

Procesor Danych (lub Inspektor Danych)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający Dane Osobowe w imieniu Administratora, jak opisano w niniejszej polityce prywatności.

Administrator Danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i korzystania z tej Aplikacji. Administrator Danych, o ile nie określono inaczej, jest Właścicielem tej Aplikacji.

Ta strona internetowa

Sposób zbierania i przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika.

Usługa

Usługa świadczona przez tę Aplikację zgodnie z warunkami względnymi (jeśli są dostępne) i na tej stronie/aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia w niniejszym dokumencie do Unii Europejskiej obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie niniejszej Witryny, o ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej.

pl_PL