Privacybeleid

Deel mij alstublieft:

Eigenaar en gegevensbeheerder

APROP PROTECTORA D'ANIMALS DE PEGO
Partida Burjo 3
Spanje
Website: https://aprop-pego.org
E-mail: aprop@gmail.com
Telefoonnummer: 602242031

1. Soorten verzamelde gegevens

De eigenaar geeft geen lijst met verzamelde soorten Persoonsgegevens.

Volledige details over elk type verzamelde persoonlijke gegevens worden verstrekt in de speciale secties van dit privacybeleid of door specifieke uitlegteksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling worden weergegeven.

Persoonlijke gegevens kunnen vrijelijk door de gebruiker worden verstrekt of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze website.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle gegevens die door deze website worden gevraagd verplicht en het niet verstrekken van deze gegevens kan het voor deze website onmogelijk maken om haar diensten te verlenen. In gevallen waarin deze website specifiek vermeldt dat sommige Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij om deze Gegevens niet mee te delen zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst.

Gebruikers die niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Eigenaar.

Elk gebruik van cookies – of van andere trackingtools – door deze website of door de eigenaren van diensten van derden die door deze website worden gebruikt, dient om de door de gebruiker gevraagde dienst te leveren, naast alle andere doeleinden die worden beschreven in de dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle persoonlijke gegevens van derden die via deze website zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld en bevestigen dat ze toestemming hebben van de derde partij om de gegevens aan de eigenaar te verstrekken.

2. Wijze en plaats van verwerking van de Gegevens

2.1 Verwerkingsmethoden

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-tools, volgens organisatorische procedures en modi die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de werking van deze website (administratie, verkoop, marketing, juridische zaken, systeembeheer) of externe partijen (zoals derden - partijen technische dienstverleners, postvervoerders, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die indien nodig door de Eigenaar zijn aangesteld als Gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd.

2.2 Rechtsgrondslag van verwerking

De Eigenaar kan Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: onder sommige wetgeving kan het de Eigenaar worden toegestaan om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking (“opt-out”), zonder dat hij hoeft te vertrouwen op toestemming of enige andere van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Eigenaar rust;
 • de verwerking verband houdt met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag van de Eigenaar;
 • verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de legitieme belangen die door de Eigenaar of door een derde partij worden nagestreefd.

In ieder geval zal de Eigenaar graag helpen om de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een contract aan te gaan.

2.3 Plaats

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker, kunnen gegevensoverdrachten de overdracht van de Gegevens van de Gebruiker naar een ander land dan hun eigen land inhouden. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen gegevens, kunnen gebruikers de sectie met details over de verwerking van persoonlijke gegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook het recht om kennis te nemen van de rechtsgrond voor gegevensoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of die is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de genomen veiligheidsmaatregelen door de Eigenaar om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen gebruikers meer te weten komen door de relevante secties van dit document te raadplegen of door contact op te nemen met de eigenaar met behulp van de informatie in het contactgedeelte.

2.4 Bewaartijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die worden verzameld met het oog op de legitieme belangen van de Eigenaar, worden bewaard zolang als nodig is om aan dergelijke doeleinden te voldoen. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Het kan de Eigenaar worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een autoriteit.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

3. De rechten van gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming op elk moment intrekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken als ze eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer details vindt u in het speciale gedeelte hieronder.
 • Toegang tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om te weten te komen of de gegevens door de eigenaar worden verwerkt, om openbaarmaking te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te krijgen van de gegevens die worden verwerkt.
 • Controleer en zoek rectificatie. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te verifiëren en te vragen om deze te actualiseren of corrigeren.
 • Beperk de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar zijn Gegevens voor geen enkel ander doel verwerken dan deze op te slaan.
 • Hun Persoonsgegevens laten verwijderen of anderszins laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om het wissen van hun Gegevens van de Eigenaar te verkrijgen.
 • Hun Gegevens ontvangen en laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht om hun Gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om deze zonder enige belemmering naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens geautomatiseerd worden verwerkt en dat de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarvan de Gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Een klacht indienen. Gebruikers hebben het recht om een claim in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

3.1 Details over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt voor een openbaar belang, bij de uitoefening van een officiële autoriteit die aan de Eigenaar is verleend of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen dergelijke verwerking door een grond op te geven die verband houdt met hun specifieke situatie om het bezwaar rechtvaardigen.

Gebruikers moeten echter weten dat als hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, ze op elk moment bezwaar kunnen maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging te geven. Om te weten te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

3.2 Hoe u deze rechten kunt uitoefenen?

Alle verzoeken om gebruiksrechten uit te oefenen kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en zullen door de Eigenaar zo vroeg mogelijk en altijd binnen een maand worden behandeld.

4. Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

4.1 Juridische stappen

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Eigenaar voor juridische doeleinden worden gebruikt voor de rechtbank of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van deze website of de gerelateerde Diensten.

De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar op verzoek van overheidsinstanties mogelijk verplicht is om persoonsgegevens bekend te maken.

4.2 Aanvullende informatie over de persoonlijke gegevens van de gebruiker

Naast de informatie in dit privacybeleid, kan deze website de gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

4.3 Systeemlogboeken en onderhoud

Voor gebruiks- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze website en alle diensten van derden bestanden verzamelen die de interactie met deze website registreren (systeemlogboeken) en voor dit doel andere persoonlijke gegevens (zoals het IP-adres) gebruiken.

4.4 Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Meer details over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kunnen te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

4.5 Hoe "Do Not Track"-verzoeken worden behandeld

Deze website ondersteunt geen "Do Not Track"-verzoeken.

Om te bepalen of een van de services van derden die het gebruikt de "Niet volgen"-verzoeken honoreert, leest u hun privacybeleid.

4.6 Wijzigingen in dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en mogelijk binnen deze website en/of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – door een kennisgeving aan Gebruikers te sturen via alle beschikbare contactgegevens aan de Eigenaar. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze pagina vaak te controleren, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging onderaan vermeld.

Indien de wijzigingen van invloed zijn op verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd op basis van toestemming van de Gebruiker, zal de Eigenaar, indien nodig, nieuwe toestemming van de Gebruiker verkrijgen.

5 Elektronische handel

5.1 Behandeling van gefaciliteerde informatie 

Wanneer we een product in onze winkel kopen, verzamelen we persoonlijke informatie als onderdeel van het koop- en verkoopproces, zoals naam, adres en e-mailadres.

Tijdens het browsen door onze winkel ontvangen we ook automatisch het IP-adres van uw computer om informatie te hebben die ons helpt de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem te identificeren.

5.2 Marketing per e-mail

Altijd met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

5.3 Toestemming

Door ons persoonlijke informatie te verstrekken om een transactie te voltooien, een creditcard te verifiëren, een bestelling te plaatsen, een levering te regelen of een aankoop te retourneren, gaan we ervan uit dat u ermee instemt dat we dergelijke informatie verzamelen en voor dat enige doel gebruiken.

In het geval dat we uw persoonlijke gegevens om een andere reden willen gebruiken, zoals het uitvoeren van marketingcampagnes, zullen we u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen of zullen we u de mogelijkheid geven om uw bezwaar te uiten.

5.4 Intrekking van toestemming

Als u van gedachten verandert nadat u uw toestemming hebt gegeven, kunt u zich op elk moment intrekken en weigeren om door uw gegevens gecontacteerd, verzameld, gebruikt of bekendgemaakt te worden. Om dit te doen, schrijft u ons een e-mail naar tiendaonline@aprop-pego.org of neemt u per gewone post contact met ons op: gepaste-pego.org, Pego, 03780, Apartado de Correos 3, Spanje

5.5 Openbaarmaking van informatie

Het kan zijn dat we uw persoonlijke informatie moeten vrijgeven in geval van wettelijke vereiste of als dit in strijd is met onze Servicevoorwaarden.

5.6 ONE.COM

Onze winkel wordt gehost op One.com. Dit bedrijf biedt ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten kunnen verkopen. De verstrekte informatie wordt opgeslagen in de gegevensopslag, de databases en de algemene toepassing van One.com. De opslag gebeurt op een beveiligde server die wordt beschermd door een firewall.

5.7 Betalingen

Als u een directe betalingsgateway kiest om uw aankoop te voltooien, kan onze externe betalingsgateway uw creditcardgegevens voor dit doel gebruiken. Zie paragraaf 3.8.

5.8 Diensten van derden

Over het algemeen zullen de externe leveranciers waarmee we samenwerken uw gegevens alleen verzamelen, gebruiken en vrijgeven voor zover dit nodig is om de diensten die zij aan ons leveren uit te voeren.

Sommige externe serviceproviders, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken om aankoopgerelateerde transacties te voltooien. Met betrekking tot deze providers raden we u aan hun respectieve privacybeleid te lezen, zodat u begrijpt hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Er moet met name aan worden herinnerd dat bepaalde leveranciers hun hoofdkantoor of sommige faciliteiten in een ander rechtsgebied dan het onze of dat van de koper kunnen hebben. Daarom, als u besluit om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe serviceprovider zijn betrokken, kan uw informatie onderworpen zijn aan de wetten van het rechtsgebied waarin het hoofdkantoor of de faciliteiten van de provider zich bevinden. Als u onze winkelwebsite verlaat of wordt omgeleid naar een website of applicatie van een derde partij, vallen uw acties niet langer onder dit Privacybeleid of de Servicevoorwaarden van onze website.

5.9 Links

Door op links in onze winkel te klikken, wordt u mogelijk weggeleid van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van andere sites en raden u aan hun respectieve privacyverklaringen te lezen.

5.10 Beveiliging

Om uw persoonlijke informatie te beschermen, nemen we passende maatregelen en volgen we best practices uit de branche om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, wijziging of verwijdering te voorkomen. Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, worden deze gecodeerd met behulp van Secure Sockets Layer (SSL)-technologie en opgeslagen met AES-256-codering.

5.11 Leeftijd om toestemming te verlenen

Door deze site te gebruiken, erkent u dat u meerderjarig bent zoals vastgesteld in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent zoals vastgesteld in de staat of provincie waar u woont en u geeft ons uw toestemming om minderjarigen toe te laten onder hun hoede om de site te gebruiken.

6. Definities en juridische verwijzingen

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie – inclusief een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via deze applicatie (of services van derden die in deze applicatie worden gebruikt), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die deze applicatie gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), de tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het als antwoord ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvolle uitkomst, fout, enz.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem dat door de Gebruiker wordt gebruikt, de verschillende tijddetails per bezoek (bijv. de tijd die op elke pagina binnen de Applicatie wordt doorgebracht) en de details over het pad dat binnen de Applicatie wordt gevolgd, met speciale verwijzing naar de volgorde van bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze Applicatie gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of gegevensbeheerder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie die Persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. Tenzij anders aangegeven, is de gegevensbeheerder de eigenaar van deze applicatie.

Deze website

De wijze waarop de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Dienst

De service die door deze Applicatie wordt geleverd zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Legale informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze website, tenzij anders vermeld in dit document.

nl_BE