Zásady ochrany osobních údajů

Prosím sdílejte mě:

Vlastník a správce údajů

APROP PROTECTORA D´ANIMALS DE PEGO
Partida Burjo 3
Španělsko
Webová stránka: https://aprop-pego.org
E-mailem: aprop@gmail.com
Telefonní číslo: 602242031

1. Typy shromažďovaných dat

Vlastník neposkytuje seznam typů shromažďovaných osobních údajů.

Kompletní podrobnosti o každém typu shromažďovaných osobních údajů jsou uvedeny ve vyhrazených částech těchto zásad ochrany osobních údajů nebo ve specifických vysvětlujících textech zobrazených před shromažďováním údajů.

Osobní údaje mohou být volně poskytnuty Uživatelem, nebo v případě Uživatelských údajů shromažďovány automaticky při používání této webové stránky.

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechna Údaje požadované touto webovou stránkou povinné a neposkytnutí těchto údajů může znemožnit poskytování služeb této webové stránce. V případech, kdy tato webová stránka výslovně uvádí, že některá Údaje nejsou povinné, uživatelé mohou tato Údaje nesdělovat, aniž by to mělo dopad na dostupnost nebo fungování Služby.

Uživatelé, kteří si nejsou jisti, které Osobní údaje jsou povinné, mohou kontaktovat Vlastníka.

Jakékoli použití souborů cookie – nebo jiných sledovacích nástrojů – touto webovou stránkou nebo vlastníky služeb třetích stran používaných touto webovou stránkou slouží k účelu poskytování služby požadované uživatelem, kromě jiných účelů popsaných v v tomto dokumentu a v Zásadách souborů cookie, pokud jsou k dispozici.

Uživatelé jsou odpovědní za jakékoli Osobní údaje třetích stran získané, zveřejněné nebo sdílené prostřednictvím této webové stránky a potvrzují, že mají souhlas třetí strany s poskytnutím Údaje Vlastníkovi.

2. Způsob a místo zpracování Údajů

2.1 Způsoby zpracování

Vlastník přijímá vhodná bezpečnostní opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu, zveřejnění, úpravě nebo neoprávněnému zničení Údajů.

Zpracování údajů se provádí pomocí počítačů a/nebo nástrojů s podporou IT, podle organizačních postupů a režimů přísně souvisejících s uvedenými účely. Kromě Vlastníka mohou být v některých případech Údaje přístupné i určitým typům osob odpovědných za provoz těchto webových stránek (administrace, prodej, marketing, právní předpisy, správa systému) nebo externím stranám (např. -poskytovatelé technických služeb stran, poštovní dopravci, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury) jmenovaní v případě potřeby jako zpracovatelé dat Vlastníkem. Aktualizovaný seznam těchto stran si lze kdykoli vyžádat od Vlastníka.

2.2 Právní základ zpracování

Vlastník může zpracovávat Osobní údaje týkající se Uživatelů, pokud platí jedna z následujících podmínek:

 • Uživatelé udělili svůj souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelů. Poznámka: Podle některých právních předpisů může být Vlastníkovi povoleno zpracovávat Osobní údaje, dokud Uživatel nevznese námitku proti takovému zpracování („opt-out“), aniž by se musel spoléhat na souhlas nebo jakýkoli jiný z následujících právních základů. To však neplatí, pokud zpracování osobních údajů podléhá evropskému právu na ochranu údajů;
 • poskytnutí Údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s Uživatelem a/nebo pro jakékoli její předsmluvní závazky;
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se na Vlastníka vztahuje;
 • zpracování souvisí s úkolem, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Vlastníkovi;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje Vlastník nebo třetí strana.

Majitel v každém případě rád pomůže objasnit konkrétní právní základ, který se na zpracování vztahuje, a zejména, zda je poskytnutí Osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem nebo požadavkem nutným k uzavření smlouvy.

2.3 Místo

Údaje jsou zpracovávány v provozovnách Vlastníka a na jakýchkoli dalších místech, kde se nacházejí subjekty zúčastněné na zpracování.

V závislosti na poloze uživatele mohou přenosy dat zahrnovat přenos dat uživatele do jiné země, než je jejich vlastní. Chcete-li se dozvědět více o místě zpracování takto předávaných údajů, mohou si uživatelé prohlédnout sekci obsahující podrobnosti o zpracování osobních údajů.

Uživatelé mají rovněž právo dozvědět se o právním základu předávání údajů do země mimo Evropskou unii nebo jakékoli mezinárodní organizaci, která se řídí mezinárodním právem veřejným nebo zřízenou dvěma či více zeměmi, jako je OSN, a o přijatých bezpečnostních opatřeních. ze strany vlastníka k ochraně jejich údajů.

Pokud k jakémukoli takovému převodu dojde, uživatelé mohou zjistit více v příslušných částech tohoto dokumentu nebo se mohou zeptat Vlastníka pomocí informací uvedených v sekci kontakt.

2.4 Doba uchování

Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány tak dlouho, jak to vyžaduje účel, pro který byly shromážděny.

Proto:

 • Osobní údaje shromážděné pro účely související s plněním smlouvy mezi Majitelem a Uživatelem budou uchovávány do úplného splnění takové smlouvy.
 • Osobní údaje shromážděné pro účely oprávněných zájmů Vlastníka budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění těchto účelů. Konkrétní informace o oprávněných zájmech sledovaných Vlastníkem mohou uživatelé nalézt v příslušných částech tohoto dokumentu nebo kontaktováním Vlastníka.

Vlastník může být oprávněn uchovávat Osobní údaje po delší dobu, kdykoli Uživatel udělil souhlas s takovým zpracováním, pokud tento souhlas nebude odvolán. Dále může být Majitel povinen uchovávat Osobní údaje po delší dobu, kdykoli to bude vyžadovat splnění právní povinnosti nebo na příkaz úřadu.

Po uplynutí doby uchovávání budou osobní údaje vymazány. Po uplynutí doby uchovávání proto nelze vymáhat právo na přístup, právo na výmaz, právo na opravu a právo na přenositelnost údajů.

3. Práva Uživatelů

Uživatelé mohou uplatnit určitá práva týkající se jejich údajů zpracovávaných Vlastníkem.

Uživatelé mají zejména právo na následující:

 • Svůj souhlas kdykoli odvolat. Uživatelé mají právo odvolat souhlas v případě, že dříve udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
 • vznést námitku proti zpracování jejich údajů. Uživatelé mají právo vznést námitku proti zpracování svých údajů, pokud je zpracování prováděno na jiném právním základě, než je souhlas. Další podrobnosti jsou uvedeny ve vyhrazené části níže.
 • Přístup k jejich datům. Uživatelé mají právo dozvědět se, zda jsou údaje zpracovávány vlastníkem, získat informace o určitých aspektech zpracování a získat kopii údajů, které jsou zpracovávány.
 • Ověřte a požádejte o nápravu. Uživatelé mají právo ověřit správnost svých Údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu.
 • Omezit zpracování jejich Údajů. Uživatelé mají za určitých okolností právo na omezení zpracování svých Údajů. V takovém případě nebude Vlastník zpracovávat jejich Údaje k jinému účelu než k jejich uložení.
 • Nechte své osobní údaje vymazat nebo jinak odstranit. Uživatelé mají za určitých okolností právo získat výmaz svých údajů od Vlastníka.
 • Přijměte jejich data a nechte je převést na jiného správce. Uživatelé mají právo obdržet svá Údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a pokud je to technicky proveditelné, nechat je bez jakýchkoli překážek předat jinému správci. Toto ustanovení platí za předpokladu, že Údaje jsou zpracovávány automatizovanými prostředky a že zpracování je založeno na souhlasu Uživatele, na smlouvě, jejíž je Uživatel součástí, nebo na jejích předsmluvních závazcích.
 • Podejte stížnost. Uživatelé mají právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu údajů.

3.1 Podrobnosti o právu vznést námitku proti zpracování

Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány pro veřejný zájem, při výkonu veřejné moci svěřené Vlastníkovi nebo pro účely oprávněných zájmů sledovaných Vlastníkem, mohou uživatelé vznést námitku proti takovému zpracování poskytnutím důvodu souvisejícího s jejich konkrétní situací. odůvodnit námitku.

Uživatelé musí vědět, že pokud jsou jejich osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, mohou proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku, aniž by uváděli jakékoli odůvodnění. Chcete-li zjistit, zda Vlastník zpracovává Osobní údaje pro účely přímého marketingu, mohou Uživatelé nahlédnout do příslušných částí tohoto dokumentu.

3.2 Jak tato práva uplatnit

Jakékoli požadavky na uplatnění uživatelských práv lze směřovat na Vlastníka prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Tyto požadavky lze uplatnit bezplatně a bude je vlastník řešit co nejdříve, vždy do jednoho měsíce.

4. Další informace o sběru a zpracování dat

4.1 Právní kroky

Osobní údaje Uživatele může Vlastník použít pro právní účely u soudu nebo ve fázích vedoucích k případnému právnímu jednání vyplývajícímu z nesprávného používání této webové stránky nebo souvisejících Služeb.

Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že Majitel může být požádán o poskytnutí osobních údajů na žádost orgánů veřejné moci.

4.2 Další informace o Osobních údajích Uživatele

Kromě informací obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů může tato webová stránka na vyžádání poskytnout uživateli další a kontextové informace týkající se konkrétních služeb nebo shromažďování a zpracování osobních údajů.

4.3 Systémové protokoly a údržba

Pro účely provozu a údržby může tato webová stránka a jakékoli služby třetích stran shromažďovat soubory, které zaznamenávají interakci s touto webovou stránkou (systémové protokoly), k tomuto účelu používají jiné osobní údaje (jako je IP adresa).

4.4 Informace, které nejsou obsaženy v těchto zásadách

Další podrobnosti týkající se shromažďování nebo zpracování Osobních údajů lze kdykoli vyžádat od Vlastníka. Podívejte se prosím na kontaktní informace na začátku tohoto dokumentu.

4.5 Jak jsou zpracovávány požadavky „Do Not Track“.

Tato webová stránka nepodporuje požadavky „Do Not Track“.

Chcete-li zjistit, zda některá ze služeb třetích stran, které používá, respektuje požadavky „Do Not Track“, přečtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů.

4.6 Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Vlastník si vyhrazuje právo kdykoli provést změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů tím, že to oznámí svým uživatelům na této stránce a případně v rámci této webové stránky a/nebo – pokud je to technicky a právně proveditelné – zašle upozornění uživatelům prostřednictvím jakýchkoli dostupných kontaktních údajů. na Majitele. Důrazně se doporučuje často kontrolovat tuto stránku s odkazem na datum poslední úpravy uvedené dole.

Pokud se změny dotknou zpracovatelských činností prováděných na základě souhlasu Uživatele, vlastník si v případě potřeby vyžádá od Uživatele nový souhlas.

5 Elektronický obchod

5.1 Nakládání s zprostředkovanými informacemi 

Při nákupu jakéhokoli produktu z našeho obchodu shromažďujeme osobní údaje jako součást procesu nákupu a prodeje, jako je jméno, adresa a e-mailová adresa.

Při procházení našeho obchodu také automaticky získáváme IP adresu vašeho počítače, abychom měli informace, které nám pomáhají identifikovat používaný prohlížeč a operační systém.

5.2 Marketing e-mailem

Vždy s vaším svolením vám můžeme zasílat e-maily o našem obchodě, nových produktech a dalších aktualizacích.

5.3 Souhlas

Tím, že nám poskytnete osobní údaje za účelem dokončení transakce, ověření kreditní karty, zadání objednávky, zajištění doručení nebo vrácení nákupu, předpokládáme, že souhlasíte se shromažďováním těchto údajů a jejich používáním k tomuto jedinému účelu.

V případě, že budeme chtít použít vaše osobní údaje k jinému důvodu, například k vedení marketingových kampaní, přímo vás požádáme o váš výslovný souhlas nebo vám dáme možnost vyjádřit nesouhlas.

5.4 Odvolání souhlasu

Pokud po udělení souhlasu změníte názor, můžete kdykoli odvolat a odmítnout, aby vás vaše údaje kontaktovaly, shromažďovaly, používaly nebo sdělovaly. Chcete-li to provést, napište nám e-mail na adresu tiendaonline@aprop-pego.org nebo nás kontaktujte běžnou poštou: vhodnou-pego.org, Pego, 03780, Apartado de Correos 3, Španělsko

5.5 Zpřístupnění informací

V případě právního požadavku nebo v případě, že poruší naše podmínky služby, budeme možná muset zveřejnit vaše osobní údaje.

5.6 ONE.COM

Náš obchod je hostován na One.com. Tato společnost nám nabízí platformu online elektronického obchodování, která nám umožňuje prodávat naše produkty a služby. Poskytnuté informace jsou uloženy v datovém úložišti One.com, jeho databázích a jeho obecné aplikaci. Ukládání probíhá na zabezpečeném serveru chráněném firewallem.

5.7 Platby

Pokud si pro dokončení nákupu zvolíte přímou platební bránu, naše platební brána třetí strany může pro tento účel použít údaje o vaší kreditní kartě. Viz část 3.8.

5.8 Služby třetích stran

Obecně platí, že poskytovatelé třetích stran, se kterými spolupracujeme, budou shromažďovat, používat a zveřejňovat vaše informace pouze v rozsahu nezbytném k provádění služeb, které nám poskytují.

Někteří poskytovatelé služeb třetích stran, jako jsou platební brány a další zpracovatelé platebních transakcí, však mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů týkající se informací, které jim musíme poskytnout k dokončení transakcí souvisejících s nákupem. Ve vztahu k těmto poskytovatelům doporučujeme, abyste si přečetli jejich příslušné zásady ochrany osobních údajů, abyste pochopili, jak budou nakládat s vašimi osobními údaji.

Zejména je třeba mít na paměti, že určití dodavatelé mohou mít své sídlo nebo některá zařízení v jiné jurisdikci, než je naše nebo kupujícího. Pokud se tedy rozhodnete pokračovat v transakci, která zahrnuje služby poskytovatele služeb třetí strany, mohou se na vaše údaje vztahovat zákony jurisdikce, ve které se nachází sídlo nebo zařízení poskytovatele. Pokud opustíte webovou stránku našeho obchodu nebo budete přesměrováni na webovou stránku nebo aplikaci třetí strany, vaše jednání se již nebude řídit těmito Zásadami ochrany osobních údajů ani Podmínkami používání našich webových stránek.

5.9 Odkazy

Kliknutím na odkazy v našem obchodě můžete být přesměrováni z našich stránek. Nejsme zodpovědní za praktiky ochrany osobních údajů jiných stránek a doporučujeme přečíst si jejich příslušná prohlášení o ochraně osobních údajů.

5.10 Zabezpečení

Abychom ochránili vaše osobní údaje, přijímáme vhodná opatření a dodržujeme osvědčené postupy v oboru, abychom zabránili ztrátě, zneužití, neoprávněnému přístupu nebo zveřejnění, úpravě nebo smazání. Pokud nám poskytnete informace o své kreditní kartě, budou zašifrovány pomocí technologie Secure Sockets Layer (SSL) a uloženy pomocí šifrování AES-256.

5.11 Věk pro udělení souhlasu

Používáním této stránky potvrzujete, že jste plnoletí podle ustanovení ve státě nebo provincii, kde bydlíte, nebo že jste plnoletí podle ustanovení ve státě nebo provincii, kde bydlíte, a dáváte nám svůj souhlas s povolením nezletilých v jejich péči používat stránky.

6. Definice a právní odkazy

Osobní údaje (nebo údaje)

Jakékoli informace, které přímo, nepřímo nebo v souvislosti s jinými informacemi – včetně rodného čísla – umožňují identifikaci nebo identifikovatelnost fyzické osoby.

Údaje o použití

Informace shromažďované automaticky prostřednictvím této aplikace (nebo služeb třetích stran používaných v této aplikaci), které mohou zahrnovat: IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří používají tuto aplikaci, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas požadavku, způsob použitý k odeslání požadavku na server, velikost souboru přijatého v odpovědi, číselný kód udávající stav odpovědi serveru (úspěšný výsledek, chyba atd.), země původu, funkce prohlížeče a operačního systému používaného uživatelem, různé časové údaje na návštěvu (např. čas strávený na každé stránce v rámci aplikace) a podrobnosti o cestě, kterou v rámci aplikace sleduje, se zvláštním odkazem na pořadí navštívené stránky a další parametry o operačním systému zařízení a/nebo IT prostředí Uživatele.

Uživatel

Osoba používající tuto aplikaci, která, není-li uvedeno jinak, se shoduje se Subjektem údajů.

Subjekt údajů

Fyzická osoba, na kterou se Osobní údaje vztahují.

Zpracovatel dat (nebo správce dat)

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem Správce, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Správce údajů (nebo vlastník)

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Osobních údajů, včetně bezpečnostních opatření týkajících se provozu a používání této Aplikace. Správce údajů, není-li uvedeno jinak, je vlastníkem této aplikace.

Tento web

Prostředky, kterými se shromažďují a zpracovávají Osobní údaje Uživatele.

Servis

Služba poskytovaná touto aplikací, jak je popsáno v příslušných podmínkách (pokud jsou k dispozici) a na této stránce/aplikaci.

Evropská unie (nebo EU)

Pokud není uvedeno jinak, všechny odkazy na Evropskou unii uvedené v tomto dokumentu zahrnují všechny současné členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Legální informace

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo připraveno na základě ustanovení několika právních předpisů, včetně čl. 13/14 nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají výhradně této webové stránky, pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak.

cs_CZ